Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów 

Redakcja czasopisma „Nowa Biblioteka” uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie następujących zasad przygotowania i przesyłania materiałów do publikacji:

1. Propozycje tekstów prosimy wysłać na adres nowa.biblioteka@gmail.com. Po przyjęciu przez Redakcję tekstu i wprowadzeniu poprawek sugerowanych przez Redaktora i Redaktora tomu tekst powinien trafić do Open Journal System (instrukcja w zakładce dla Autorów). Artykuły, komunikaty, materiały, prace drobne – do 20 stron; sprawozdania, recenzje i omówienia – do 5 stron. Do artykułów i komunikatów oraz prac drobnych prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim o objętości do 1/2 strony.

2. Nazwisko autora (autorów), afiliację, adres e-mail, tytuł, abstrakt i słowa kluczowe należy umieścić według wzorów zamieszczonych pod opisem Informacji dla Autora.

3. Teksty powinny być napisane czcionką Times New Roman rozmiar 12; 1,5 odstępu; obustronne wyjustowanie. Nie należy stosować ręcznego przenoszenia wyrazów. Podpisy należy zestawiać czcionką 10 nad materiałem ilustracyjnym / tabelą, z pojedynczym odstępem i wyjustowane z obu stron. Źródło należy podawać pod ilustracją / tabelą (również czcionką 10, wyjustowane z obu stron), z odniesieniem do numeru pozycji w bibliografii załącznikowej.

4. Tytuły podrozdziałów (jeżeli występują) powinny być wytłuszczone, ale nie wyśrodkowane.

5. Odesłania do tabel i ilustracji (w postaci: Wykres 1, Rysunek 1, Tabela 1) muszą być wyraźnie zaznaczone w tekście, wpisane w nawias okrągły.

6. Materiały ilustracyjne w wersji elektronicznej mogą być publikowane w wersji kolorowej, jednak egzemplarze drukowane będą tylko w wersji czarno-białej. Jeżeli ilustracje chronione są prawem autorskim należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich druk.

7. Bibliografię załącznikową, ponumerowaną, prosimy zestawić na końcu pracy w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub tytułów dzieł anonimowych. W przypadku kilku prac tego samego autora zamieszczamy je w kolejności alfabetycznej tytułów. Bibliografię załącznikową poprzedzamy słowem Literatura: (kapitaliki). Szczegóły dotyczące bibliografii znajdują się w zakładce „Bibliografia i przypisy”.

8. Odesłania w tekście głównym lub przypisach rzeczowych do pozycji bibliografii odbywają się za pomocą podania w nawiasie okrągłym tylko nazwiska autora publikacji i roku jej wydania[1].

Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012)

lub

Jak zauważył Nowak (2012)

– w wypadku publikacji wielu autorów (do pięciu) należy wymienić w nawiasie wszystkie nazwiska. Jeśli publikacja posiada sześciu i więcej autorów powołujemy się tylko na pierwsze nazwisko, uzupełniając opis o skrót [i. in.]

(Nowak, Kowalski, Wiśniewska, 2012)

(Nowak i in., 2012)

– powołując się po raz kolejny na publikację, w wypadku prac do dwóch autorów podaje się oba nazwiska, jednak jeśli chodzi o pozycję autorstwa powyżej trzech osób, powtarza się tylko pierwsze nazwisko, opuszczenie zaznaczając skrótem i in.

Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, 2012)

Następny odsyłacz w tekście (Nowak, 2012)

Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, 2012)

Następny odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, 2012)

Pierwszy odsyłacz w tekście (Nowak, Kowalski, Wiśniewska, 2012)

Następny odsyłacz w tekście (Nowak i in., 2012)

–  jeżeli w bibliografii wymienione są prace jednego autora wydane w tym samym roku, należy w nawiasie po dacie wydania dodać literę sygnalizującą kolejność opisów

Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012a). Tekst, tekst, tekst, tekst (Nowak, 2012b)

– jeśli publikacja nie posiada autorów, wtedy w nawiasie powinno znaleźć się tylko pierwsze słowo z tytułu. Jeśli kilka publikacji ma podobny tytuł, wtedy należy uzupełnić odsyłacz o kolejne, identyfikujące słowo.

– jeśli powołują się Państwo na wybrane strony z publikacji, informację o nich podają Państwo w odsyłaczu

(Nowak, 2010, s. 23)

– w przypadku odnośnika, w którym powołują się Państwo na kilka publikacji nazwiska autorów wraz z datami i ewentualnymi oznaczeniami stron, podajemy alfabetycznie. Kolejne wskazania bibliograficzne oddzielamy średnikiem

(Czekański, 2004, s. 290; Łącka, 2011, s. 72-75; Październiok, 2009, s. 114)

– w przypadku odnośnika do dokumentu anonimowego podajemy tytuł dokumentu (można go skrócić do formy jednoznacznie identyfikującej źródło w bibliografii) i rok jego wydania (o ile istnieje)

(Informacje)

(United States Military Academy Library 2011-2013)

9. Tytuły książek, artykułów, nazwy baz danych, nazwy programów i projektów unijnych – zestawione kursywą; tytuły czasopism – w cudzysłowie; nazwy programów komputerowych – prostą czcionką.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekstach, po uzgodnieniu z Autorem, oraz możliwość odrzucenia.

Uprzejmie informujemy, że w ramach przeciwdziałania nierzetelności naukowej, w przypadku zaistnienia zjawisk takich jak „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja będzie powiadamiać o nich odpowiednie podmioty (np. instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe).

*Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale nie został wymieniony jako jej autor/współautor lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
*O „guest authorship” (honorary authorship) można mówić, gdy osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był bardzo znikomy, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

Pobierz wzór do artykułów.
Pobierz wzór do sprawozdania.
Pobierz wzór do recenzji.
Pobierz wzór do wydarzeń.


[1] Oprac. na podstawie: J. Harasimczuk, J. Cieciuc: Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf [dostęp. 14.01.2016].