Abstrakty – Nowa Biblioteka 2010, nr 2

Nowa Biblioteka
2010, nr 2(7)

ABSTRAKTY

Agnieszka Gorczyńska: Żegota Pauli – dziewiętnastowieczny edytor, bibliotekarz. Stan badań i perspektywy badawcze

W artykule zaprezentowano sylwetkę Żegoty Paulego – dziewiętnastowiecznego edytora, pisarza i tłumacza. Przedstawiono zarys biograficzny uczonego wraz z najważniejszymi pozycjami w jego dorobku literacko-wydawniczym. Scharakteryzowano polskie piśmiennictwo naukowe poświęcone osobie Paulego. Omówiono treść poszczególnych publikacji ukazujących się od końca XIX w. po czasy współczesne. Wskazano również postulaty badawcze możliwe do zrealizowania w przyszłości.

Agnieszka Bajor: „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako źródło informacji o bibliotekach szkolnych oraz publicznych dla dzieci i młodzieży (1955-1968)

Przedstawiono „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako jedno ze źródeł informacji o bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży (1955-1968). Skupiono się na ukazaniu zmian, jakie nastąpiły w metodyce pracy pedagogicznej. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. nastąpiła ewolucja zadań bibliotek, które coraz częściej stawały się szkolnymi centrami informacji. W grupie wyselekcjonowanych na podstawie kwerendy źródłowej artykułów wydzielono następujące grupy tematyczne: funkcjonowanie bibliotek szkolnych, rola bibliotek szkolnych, podstawy prawne bibliotekarstwa szkolnego, zawód bibliotekarza szkolnego, współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi, organizacja bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży.

Maciej Waltoś: Problematyka książki na łamach „Życia Przemyskiego” i „Życia Podkarpackiego” w latach 1981-2009

Praca przedstawia analizę problematyki książki na podstawie artykułów prasowych opublikowanych na łamach przemyskiego tygodnika „Życie Przemyskie” i „Życie Podkarpackie” w latach 1981-2009. Materiał badawczy liczy sto sześćdziesiąt pięć artykułów. Uwarunkowania teoretyczne problematyki książki obejmują zagadnienia: wydawnicze i edytorskie, księgarskie, biblioteczne oraz czytelnicze.

Urszula Osuch: Działalność Towarzystwa National Geographic w Polsce

W artykule przedstawiono działalność Towarzystwa National Geographic, które powstało w Stanach Zjednoczonych. Jego zasięg obejmujący liczne kraje świata, dotyczy także Polski. Seria „Na Krańce Świata” jest jednym z przedsięwzięć podjętych przez wydawnictwo G+J RBA, jako licencjobiorcy National Geographic. Liczne tytuły wydane w cyklu obejmują zarówno pisarzy zagranicznych, jak i polskich. Publikacje z serii dostrzeżone zostają w konkursach literackich, którego przykładem jest omówienie Nagrody Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera.

Honorata Zarębska: Śmiałe pomysły Paula Otleta – belgijskiego naukowca, twórcy informacji naukowej

Paul Otlet jest znany, przede wszystkim, jako współtwórca Międzynarodowego Instytutu Bibliograficznego oraz Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, systemu powszechnie stosowanego w bibliotekach całego świata. Dorobek tego belgijskiego prawnika i zapalonego internacjonalisty jest jednak znacznie obszerniejszy, o czym współcześnie pamiętają chyba tylko bibliotekarze i informatolodzy. Około stu lat temu Otlet antycypował wiele idei, które są filarami współczesnego Internetu (takich jak hipertekst czy przestrzeń społeczna dokumentu). W swoim dziele Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique (1934), będącym pierwszym nowoczesnym głosem w dyskusji nad problemami porządkowania informacji, sformułował on m.in. koncepcję dyscypliny naukowej o nazwie dokumentacja (dziś znanej jako informacja naukowa) oraz przedstawił niezwykle interesującą, a zarazem utopijną koncepcję zbudowania repozytorium całej ludzkiej wiedzy.

Anna Matysek: Internet bez e-mail, WWW i przeglądarki? Działalność pionierów Internetu

Artykuł ma na celu krótkie zaprezentowanie działalności osób, które znacząco wpłynęły na dzisiejszy kształt sieci Internet, projektując jedne z najpowszechniej używanych w sieci usług i narzędzi, czyli e-mail, WWW oraz przeglądarkę internetową. Przedstawiono sylwetki Raya Tomlinsona, twórcy poczty e-mail, występującego z propozycją stosowania znaku „@” w adresie e-mailowym, Tima Bernersa-Lee, brytyjskiego informatyka, twórcy World Wide Web i języka HTML oraz Marca Andreessena, współtwórcy przeglądarek Mosaic i Netscape.

Agnieszka Bakalarz: Historyczny papier drukowy i jego właściwości fizykochemiczne

W czasie magazynowania i użytkowania papieru zachodzą zmiany jego właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych, które określa się mianem procesu starzenia się, czyli skracania okresu trwałości. W procesie starzenia się papieru należy wyszczególnić dwa etapy:
– etap wytwarzania papieru (surowce użyte w produkcji);
– etap jego użytkowania (czynniki zewnętrzne).
Spośród czynników zewnętrznych, które oddziaływują na proces naturalnego starzenia się papieru należy wymienić: tlen, ozon, wilgoć, smog i inne zanieczyszczenia atmosferyczne oraz światło i ciepło. Proces starzenia się papieru dotyczy reakcji, jakie zachodzą w samym materiale; efekty tych zmian można prześledzić poprzez oznaczenie właściwości fizycznych czy chemicznych.


New Library
2010, no. 2(7)

ABSTRACTS

Agnieszka Gorczyńska: Żegota Pauli – the 19th Century Publisher and Librarian. The State of Research and Research Perspectives

A profile of Żegota Pauli – editor, writer and translator from the 19th century is shown in the article. Included is a biography of the scientist with the most important samples of his literary and editorial work. The article characterises Polish scientific literature about Pauli. The content of publications coming out from the end of the 19th century until now is discussed. The research postulates feasible to fulfil in the future are indicated.

Agnieszka Bajor: „Review of Book Literature” as an information source for school and public libraries for children and youth (1955-1968)

“Review of Book Literature” is presented as one source of information about school and public libraries for children and young people (1955-1968). It concentrates on changes that followed in the methodology of pedagogical work between 1955 and 1968. During this period, the evolution of the tasks of these libraries followed – they largely became school information centres. It shows the group of articles selected by a source query. It has been divided into the following thematic groups: functioning of school libraries; the role of school libraries; legal bases of school librarianship; the school librarian profession; school and public libraries cooperation and organization of public libraries for children and young people.

Maciej Waltoś: General issues of a book on the pages of „Przemyśl Life” and „Subcarpatian Life” during years 1981-2009

The paper presents an analysis of general issues surrounding a book based on newspaper articles published in the local weekly magazines „Przemyśl Life” and „Sub-carpatian Life” during years 1981-2009. The research material consists of 165 articles. Determinants of theoretical problems of producing a book include: editing and publishing, bookselling, librarians and readers.

Urszula Osuch: The activity of the National Geographic Society in Poland

The article outlines the activity of the National Geographic Society, both in the United States of America and in Poland. There are many products with the characteristic yellow frame: books, magazines, films, DVDs. Moreover, „Na Krańce Świata” is the book series printed in Poland. It includes not only foreign writers, but also Polish ones. Furthermore, books are awarded literary prizes such as Nagroda Bursztynowego Motyla.

Honorata Zarębska: Brave ideas of Paul Otlet – Belgian scientist and information science originator

Paul Otlet is especially known as a co-founder of the International Bibliographic Institute and Universal Decimal Classification – the system that is in widespread use in libraries around the world. This Belgian lawyer, who was also a zealous internationalist achieved a great deal more in his life. However presently, these accomplishments are known mostly to librarians and information-scientists. One hundred years ago, Paul Otlet anticipated many ideas, which today are the main pillars of the Internet (for example: hypertext, social space of document, etc). In his work called Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique, which was the first modern voice to discuss the organisation and classification of human knowledge, he defined the conception of discipline calleddocumentation – currently known as information science. In Traité… Paul Otlet showed himself as a visionary with his utopian conception of creating a complete repository of human knowledge.

Anna Matysek: The Internet without e-mail, WWW and browser? The activity of Internet Pioneers

The aim of the article is to present the influence of certain people on the current shape of the Internet by their creation of the most popular services and tools – e-mail, WWW and web browsers. Ray Tomlinson, who invented e-mail and suggested the use of the sign “@” in e-mail addresses, is presented. The second pioneer described is Tim Berners-Lee, a British programmer and creator of the World Wide Web and HTML language. The final person discussed is Marc Andreessen, who made significant contributions toward developing the web browsers Mosaic and Netscape.

Agnieszka Bakalarz: History of printing paper and its physicochemical properties

During storage and use of paper, it changes physically, chemically and mechanically, which defines the process of aging, or shortening the length of life. The aging process of paper can be listed in two stages:
– stage of manufacture of paper (raw materials used in production);
– stage of use (external factors).
Among the external factors that act on the natural process of the aging of paper include: oxygen, ozone, humidity, smog and other atmospheric pollutants, light and heat. The aging of the paper is determined by the reaction occurring in the material. The effects of these changes can be traced by determining the physical or chemical properties.