Abstrakty – Nowa Biblioteka 2011, nr 2

Nowa Biblioteka
2011, nr 2(9)

ABSTRAKTY

Iga Majdańska-Dąbal: Korzyści głośnego czytania dzieciom

Kontakt dzieci z książką i ilustracją książkową aktywizuje myślenie, sprzyja ćwiczeniom pamięci, uwagi i skomplikowanych operacji myślowych, pomaga w procesach porównywania, analizowania, szukania przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, tworzenia elementarnych pojęć. W świecie informacji, wobec konieczności szybkiej adaptacji do zmian i ciągłego uczenia się są narzędziem do prawidłowego wykształcenia języka, który ułatwia rozumienie, pozwala na zadawanie pytań i przekazywanie wiedzy. Piękna książka nie tylko uczy myśleć i mówić, wpływa także na sferę emocjonalną dziecka. Głośne czytanie przynosi korzyści zarówno małym słuchaczom, jak i osobom czytającym. Codzienna lektura jest inwestycją w edukację, na jaką może sobie pozwolić każdy rodzic. Ma także ogromne znaczenie w wychowaniu społecznym. Książki dają wzory stosunków społecznych, ukazując postępowanie bohaterów w określonych sytuacjach, a tym samym pomagają lepiej zrozumieć zachowania innych ludzi. Mali czytelnicy bardzo chętnie identyfikują się z postaciami z ulubionych książek.
Początkowe słuchanie z czasem zmienia się w samodzielne czytanie, co procentuje bogatym słownictwem, umiejętnością wypowiadania się i lepszego kontaktu z innymi uczestnikami kultury.

Olimpia Gogolin: „Ten poeta jest waszym troszeczkę starszym kolegą”. Charakterystyka twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dla młodych odbiorców

Artykuł stanowi próbę omówienia kwestii popularności dzieł Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wśród dzieci. Przedstawiono poetę jako twórcę piszącego dla młodych odbiorców i wskazano na pewne charakterystyczne cechy jego utworów. Prezentując edycje dzieł Gałczyńskiego adresowane do dzieci, zwrócono uwagę na sposób, w jaki autorzy przedmów przybliżają młodym czytelnikom sylwetkę poety. Nie pominięto również zagadnień związanych z szatą graficzną książek. Dokonując analizy wybranych utworów, wskazano na wartości, jakie niosą ze sobą utwory poety.

Marlena Gęborska: Książka czy komputer? Czyli o wyborach bohaterów literackich i stereotypie książki w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku

Współczesnym twórcom literatury dziecięcej i młodzieżowej zależy na wiarygodnym kreśleniu postaci nastoletnich bohaterów. Autor musi pamiętać, że w XXI wieku komputer staje się podstawowym narzędziem służącym edukacji i informacji. Wyraźnie zaznaczona obecność elektronicznych mediów w świecie przedstawionym powieści odzwierciedla zmiany zachodzące na przestrzeni ostatnich lat. Z drugiej strony mimo, że do literatury coraz wyraźniej przenikają nowinki technologiczne, to książka nadal jest symbolem wiedzy i pomaga autorom kreować postaci inteligentne i oczytane. W literaturze dla dzieci i młodzieży, ze względu na adresata, oprócz polaryzacji w ukazywaniu książki i komputera obecny jest także mniej lub bardziej ukryty dydaktyzm. Coraz częściej przedstawiane są konsekwencje uzależniania od Internetu w kontekście analfabetyzmu funkcjonalnego.

Magdalena Kaczmarek: Od Akolady do żartu. Wydawnictwo Literatura i Izabella Klebańska dzieciom

Artykuł prezentuje charakterystykę „Wydawnictwa Literatura”. Omówiono działalność, ofertę wydawniczą, twórców związanych z wydawnictwem, jego partnerów oraz otrzymane nagrody i wyróżnienia. Na przykładzie twórczości Izabelli Klebańskiej, związanej z Wydawnictwem, wskazano przykłady promocji czytelnictwa wśród dzieci połączone z nauką podstaw muzyki.

Joanna Wróbel: Czytelnicy i oferta wydawnicza w systemie książki wydawców katolickich

W kulturę czytania wpisuje się m.in. percepcja tytułów o profilu katolickim. Książka wydawców katolickich ma na tyle ugruntowaną pozycję w branży edytorskiej, że możemy mówić o istnieniu odrębnego systemu. Posiada ona bowiem swoich wydawców, instytucje upowszechniające, publiczność i instytucje promujące. Edytorzy książki katolickiej, kreując ofertę wydawniczą, uwzględniają segmentację rynku, obiegi czytelnicze i wzory zachowań odbiorów. Przekłada się to bezpośrednio na propozycje tytułowe wprowadzane na rynek księgarski.


New Library
2011, no. 2(9)

ABSTRACTS

Iga Majdański-Dąbal: Benefits of reading aloud to children

Children’s contact with books and book illustrations activates thinking, exercises memory, attention and complex mental operations, and helps in the process of comparing, analyzing and searching for the causes and consequences, which in turn draws conclusions and creates elementary concepts. In the world of information where there is a necessity of life-long learning and quick adaptation to changes, the book is a tool for the proper development of the language, which facilitates understanding and allows the reader to ask questions and to transfer knowledge. A beautiful book not only teaches children to think and talk, but also affects the child’s emotional sphere. Reading aloud brings benefits both to children who listen and to people who read. Daily reading is an educational investment that every parent can afford. It also has great importance in the community education. Books give the patterns of social relations, showing heroes acting in certain situations, and thus help to better understand the behavior of other people. Furthermore, children eagerly identify with the characters from their favorite books.
The initial listening changes with time into independent reading. This allows the development of a rich vocabulary and an ability to speak and have better contact with others.

Olimpia Gogolin: “This poet is a bit older friend of yours” : The characteristics of Konstatny Ildefons Gałczyński’s literary output for young readers

The article attempts to discuss the popularity of works by Konstanty Ildefons Gałczyński among children. It presents the poet as a creative writer for young audiences by selecting and focusing on particular features of his writing. Presenting Gałczyński’s works addressed to children, attention was drawn to the manner in which authors introduce the poet to young readers. The article also included issues of graphic design of the books. When analyzing selected works, the values in the poet’s writing were pointed.

Marlena Gęborska: A book or a computer? The issue of choosing literature characters, and the stereotype of the book in prose works for children and young adults of the 21st century

Contemporary writers of literature for children and youth are primarily concerned with displaying realistic teenage characters in their books. The author must remember that in today’s culture, the computer is becoming an essential tool for education and information. The presence of electronic media in novels reflects the changes occurring in recent years. On the other hand, although cutting edge technologies are increasingly appearing in literature, the book itself remains a symbol of knowledge and helps authors to create intelligent and well-read characters. Because of the reader, children’s and youth literature not only shows the polarization of the book and the computer, but also presents more or less hidden didacticism. The consequences of internet addiction in the context of functional illiteracy are more and more often presented.

Magdalena Kaczmarek: From accolade to joke. The Literatura Publishing House and Izabella Klebańska for children

The article presents characteristics of the Literatura Publishing House and gets us acquainted with the activity of the Publishing House, the publishing offer and authors cooperating with the Publishing House, its partners and the awards and honours received. Works of Izabella Klebańska, an author connected with the Literatura Publishing House, are given as an example of promotion of reading among children, combined with learning of the basics of music.

Joanna Wróbel: Publishing offer and readers in the book system of catholic publishers

The reading culture comprises, among other things, publications of the Catholic profile. The Catholic publishers’ book is so well established in the editorial industry that we can speak of the existence of a separate system. The book has its publishers, disseminating institutions, audiences and promoting institutions. Editors of the Catholic books, preparing to give a publishing offer, take into consideration market segmentation, circulation and readers’ preferences, which directly influence publications that are to be released in the book market.