Abstrakty – Nowa Biblioteka 2012, nr 2

Nowa Biblioteka
2012, nr 2(11)

ABSTRAKTY

Joanna Polok: Bieg przez płotki, czyli biblioteczna zadyszka w pogoni za użytkownikiem

W artykule zarysowano problematykę tożsamości współczesnego użytkownika biblioteki publicznej w kontekście relacji czytelnik-użytkownik-klient. Wskazano także na kondycję bibliotek, które startują w prawdziwym wyścigu: muszą nadążyć za wymagającym użytkownikiem, a przynajmniej dotrzymać mu kroku. Podstawą rozważań stanowi ich wybór z aktualnych badań nad potrzebami użytkowników oraz najnowsze zalecenia odnośnie do ofert bibliotek i obserwacje autorki.

Barbara Morawiec: Biblioteka 2.0

W artykule zaprezentowano model Biblioteki 2.0, omówiono jego podstawowe elementy i narzędzia komunikacji. Wskazano założenia Web 2.0. Scharakteryzowano definicje terminu według Danuty Ostrowskiej, Jacka Manessa i Michaela Casey. Na przykładzie The British Library i Biblioteki Narodowej przedstawiono realizację koncepcji Biblioteki 2.0 przez ukazanie najważniejszych aspektów jej strony internetowej, tj. blogów, programów, serwisów społecznościowych, katalogów i innych.

Anna Gryta: Możliwości wykorzystania technik merchandisingu w promocji biblioteki

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania merchandisingu, narzędzia promocji handlowej, w propagowaniu zasobów biblioteki. Zaprezentowano rodzaje strategii merchandisingowych i główne zasady, według których są one budowane. Dokonano analizy porównawczej obszarów wykorzystania merchandisingu w handlu i bibliotece akademickiej. Refleksje oparto na doświadczeniach zaczerpniętych z literatury przedmiotu oraz z praktyki autora.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że istnieje wiele obszarów działań merchandisingowych stosowanych w handlu, które mogą być wykorzystywane w pracy biblioteki akademickiej. Należą do nich sposoby budowania ekspozycji, sterowanie ruchem użytkowników, organizowanie wystaw, projektowanie materiałów reklamowych itp. Osiągnięte efekty wskazują, że merchandising mimo że jest narzędziem aktywizacji sprzedaży stosowanym w handlu, może być również wykorzystywany w promocji zasobów biblioteki. Jego wdrożenie nie generuje wysokich kosztów, a wpływa na wzrost zainteresowania użytkowników określoną ofertą biblioteki.

Małgorzata Caban: E-learning w twojej bibliotece

W artykule poruszono problematykę wykorzystania e-learningu przez biblioteki różnego typu. Wspomniano o kursach e-learningowych przeznaczonych dla bibliotekarzy. Omówiono szkolenie e-learningowe jako narzędzie pracy z użytkownikami biblioteki, w tym również z dziećmi. Przedstawiono sposoby i narzędzia pozwalające całkowicie zredukować koszty utrzymania platformy i tworzenia kursów.

Paulina Pietraszak, Karolina Piaśnik: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – sposób na czytelnika

Tematem artykułu jest działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, skierowana do dzieci i młodzieży. Omówiono też inicjatywy mające na celu zachęcenie najmłodszych do częstego odwiedzania biblioteki. W oparciu o stronę internetową biblioteki ukazano także jej otwartość na czytelnika. Podkreślono, iż popularyzacja takich działań może przyczynić się do promocji czytelnictwa.

Marcin Karwowski: Eyetracking – czyli jak efektywnie wykorzystać witrynę internetową biblioteki i nie tylko

W artykule omówiono nowoczesną i innowacyjną metodę badania funkcjonalności witryn internetowych – eyetracking. Oprócz szczegółowego opisu techniki i narzędzi koniecznych, przedstawiono zalety i wady badania, sfery zastosowań oraz możliwości prezentacji wyników.

Olga Konatowska-Ciszek: Strona WWW biblioteki publicznej jako środek zachęcenia dziecka do korzystania z placówki

W artykule omówiono strony WWW wojewódzkich bibliotek publicznych pod kątem ich użyteczności dla uczniów szkół podstawowych. Atrakcyjność tych stron dla dzieci porównano z witrynami miejskich bibliotek publicznych. Omówiono zakres zamieszczonych informacji oraz ich miejsce w obrębie witryny.

Monika Kulik: Biblioteki nie trzeba się bać, czyli o użytkownikach Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zjawisko „lęku przed biblioteką” stanowi problem zarówno dla użytkowników, jak i bibliotekarzy. Jest to jedna z głównych przyczyn unikania przez czytelników wizyt w bibliotece. Chcąc przyciągnąć i zatrzymać użytkownika należy uświadomić sobie istnienie takiego zjawiska. Tylko wówczas będzie możliwa reorganizacja biblioteki, która zniweluje negatywne odczucia związane z korzystaniem z jej usług. Taki pozytywny stan udało się wypracować w Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej, co potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów i pracowników IBIN UŚ, z myślą o których działa ta biblioteka.

Paweł Zawisza: „Dzień dobry, ja po akta”, czyli o archiwach i ich użytkownikach

W artykule omówiono funkcjonowanie działu udostępniania w archiwach państwowych, na przykładzie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie. Podano podstawową terminologię archiwalną, a także szczegółowy opis drogi dokumentów – od ich zamówienia przez klienta aż po zwrot do magazynu. Główny nacisk położono na zaprezentowanie różnorodności użytkowników oraz ich potrzeb.

Dorota Sochocka: „Zmęczeni holokaustem”? Sposoby pozyskiwania zwiedzających na przykładzie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2009-2011

Artykuł dotyczy oferty muzeów martyrologii skierowanej do użytkowników. Dokonano analizy inicjatyw podjętych przez Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2009-2011, co pozwoliło na wytyczenie czterech pól działalności placówki, jeżeli idzie o aktywność muzeum. Rozważaniami objęto również relacje między użytkownikami a nowoczesną placówką muzealną.

Hanna Klajbor: Pozyskiwanie informacji – próba zdefiniowania przeszkód

W artykule omówiono ograniczenia w dostępie do informacji, zdefiniowano zagadnienie ich pozyskiwania oraz scharakteryzowano przypadkowe możliwości zdobywania wiedzy. Wymieniono sposoby uzyskiwania danych. Omówiono krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne dotyczące powszechnego dostępu do informacji. Przedstawiono inicjatywę Open Access. Zwrócono uwagę na zagadnienia praw autorskich i własności intelektualnej. Scharakteryzowano bariery informacyjne jako przeszkody utrudniające, opóźniające lub uniemożliwiające korzystanie z informacji.

Agnieszka Łakomy: Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów II i III stopnia studiów

W artykule omówiono zagadnienia wyszukiwarek ogólnego przeznaczenia oraz zalety wyszukiwarek naukowych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów II i III stopnia studiów w aspekcie wykorzystania wyszukiwarek specjalistycznych.


New Library
2012, no. 2(11)

ABSTRACTS

Joanna Polok: How to Overcome Difficulties in Library User Services

The article introduces problems connected with modern users of the library in reader-user-customer relation. Libraries are fighting for users and have to be in good condition in this battle. The article is based on actual research on users, library services, guidelines and observations.

Barbara Morawiec: Library 2.0

The paper presents the model of Library 2.0, discusses its basic elements and the tools of communication. The Web 2.0 assumptions are set out. The definition of the term ‘Library 2.0’  by Danuta Ostrowska, Jack Maness and Michael Casey is discussed. The implementation of the concept of Library 2.0 is shown on the example of the British Library and the National Library of Poland by indicating the most important aspects of their websites,  blogs, programmes, social networking services, catalogues and others.

Anna Gryta: Possibility of Using Merchandising Techniques in Library Promotion

The paper presents the possibility of applying merchandising as a tool of trade promotion in the marketing activity of the library. Different strategies of merchandising and the main principles according to which they are built are presented. A comparative analysis of the use of merchandising strategies in trade and the academic library has been carried out. The performed analysis shows that there are numerous promotion areas in trade, which can be utilized in the activates of the academic library. They include: methods of exposition creation, controlling visitors flow, organization of exhibitions, promotional materials design and others. The results demonstrate that merchandising apart from being sale activation used in trade can also be utilized for the promotion of library collections. Its implementation does not generate high costs. The use of merchandising techniques encourages users to explore various library resources.

Małgorzata Caban: E-learning in Your library

The article deals with the issues of using e-learning in libraries of various types. E-learning courses designed for librarians are mentioned and e-learning training as a tool for working with library users, including children, is described. Methods and tools for reducing the costs of the platform and courses are presented.

Paulina Pietraszak, Karolina Piaśnik: Province Public Library in Kraków – a Way to Attract Users

The subject of the article is the activities of Province Public Library in Kraków related to children and youth. Initiatives to encourage the youngest children to visit the library  often are described. The openness of the library on users is shown on the example of the library website. The fact that such activities can contribute to the spread of reading is emphasized.

Marcin Karwowski: Eyetracking: How to Effectively Use Library and Other Websites

Eyetracking is a modern and innovative method of evaluating website usability. The article describes in detail techniques, tools, advantages and disadvantages of the research of the possibilities of application and result presentation.

Olga Konatowska-Ciszek: Public Library Website as a Means of Encouraging Children to Use the Library

The article presents the websites of province public libraries from the point of view of elementary school children. The attractiveness of those websites to children is compared with the websites of municipal public libraries. The scope of the information and its place in the structure of the website is described.

Monika Kulik: You Should Not be Afraid of the Library – About the Users of the Reading and Landing Rooms of the Bibliology Library of the Faculty of Philology at the University of Silesia in Katowice

The phenomenon of the library anxiety is a problem for both users as well as librarians. This is one of the main reasons for readers’ avoidance of coming to the library. To attract users, librarians should be aware of the existence of such a phenomenon. Only then, there will be a possibility of reorganization of the library, which will eliminate negative feelings accompanying readers who use its services. A positive state in the reading and lending rooms of the Bibliology Library of the Faculty of Philology at the University of Silesia in Katowice is confirmed by the results of a survey conducted among students and employees of the Institute of Library and Information Science at the University of Silesia.

Paweł Zawisza: „Good Morning, I’ve Come to See the Records” – About Archives and Their Users

The article discusses the issue of the functioning of the circulation department in the State Archives, on the example of the branch of the Pszczyna State Archives in Katowice. The basic archives terminology is presented and the way of the documents from the moment a user orders them to their return into the storage is described. The main emphasis is placed on the presentation of the diversity of users and their needs.

Dorota Sochocka:  „Tired of the Holocaust?” Ways of Attracting Visitors on the Example of Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau in the Years 2009-2011

The article discusses the issue of the offer of martyrdom museums for users. After analysing the initiatives of Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau, the author indicates four basic fields of activities and ponders about relations between users and modern museums.

Hanna Klajbor: Acquirement of Information – an Attempt to Define the Obstacles

Limits to the access to knowledge are presented. The concept of information acquiring the possibilities of serendipity are described. The ways of gathering data are enumerated. The national and international legal conditions of the universal access to information are presented. The Open Access Initiative is defined. Problems of copyright and intellectual property are mentioned. Information barriers are defined as the obstacles that impede, delay and prevent the use of information.

Agnieszka Łakomy: Scholar Search Engines from the View of Undergraduate and Postgraduate Students

The article discusses the issues related to general search engines and the advantages of scholar search engines, and presents the results of the research done on undergraduate and postgraduate students in their use of special search engines.