Abstrakty – Nowa Biblioteka 2013, nr 1

 

Nowa Biblioteka
2013, nr 1(12)

ABSTRAKTY

Zdzisław Gębołyś: BIX – Bibliotheksindex – niemiecki program oceny jakości pracy bibliotek publicznych 

Po likwidacji Niemieckiego Instytutu Bibliotecznego (DBI) w 2003 r. centralną placówką zajmującą się zgromadzaniem i przetwarzaniem danych statystycznych z zakresu działalności bibliotek publicznych i naukowych w Niemczech jest Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen. Jego oferta obejmuje szeroką gamę narzędzi do oceny, wyszukiwania oraz ewaluacji bibliotecznych danych statystycznych. Jednym z najważniejszych narzędzi ewaluacji wskaźników działalności bibliotek publicznych i naukowych jest BIX – indeks biblioteczny.
W tekście omówiono zasady, metodykę oraz podstawowe wskaźniki stosowane w BIX w odniesieniu do bibliotek publicznych. Charakterystyka BIX obejmuje również dotychczasowe efekty wykorzystania tego narzędzia do ewaluacji bibliotek. W konkluzji podjęta została próba porównania ze sobą niemieckiego (BIX) i polskiego narzędzia ewaluacji jakości pracy bibliotecznej (projektu polskiego programu tworzonego pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Ilona Czub: Sylwetki bibliofilów Górnego Śląska. Stan badań

W artykule zaprezentowano sylwetki górnośląskich bibliofilów, od XIX w. do współczesności. Przedstawiono ich biografie. Skupiono się przede wszystkim na różnych polach działalności kolekcjonerów oraz ich wpływie na dobór dzieł. Opisano zawartość księgozbiorów wraz z losami ich właścicieli. Scharakteryzowano polskie piśmiennictwo naukowe poświęcone bibliofilom historycznym: ks. Aleksandrowi Skowrońskiemu, ks. Janowi Kuderze, ks. Emilowi Szramkowi, Józefowi Lompie, Konstantemu Prusowi oraz Romanowi Chrząstowskiemu. Przedstawiono sylwetki współczesnych miłośników książek. Wymieniono również postulaty badawcze możliwe do zrealizowania w przyszłości.

Agnieszka Bajor: Metoda typograficzna w pracach bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego 

W artykule scharakteryzowano jedną z metod badawczych stosowanych w rozważaniach nad dziejami starych druków, obok m.in. metody badań proweniencyjnych, archiwalnej czy bibliograficznej. Analiza typograficzna, używana po II wojnie światowej przez bibliografów (jak np. Kazimierza Budzyka i Marię Cytowską), z powodzeniem służyła w dwudziestoleciu międzywojennym odkrywaniu zagadek świata książek. Przedstawiono zadania tej metody oraz charakterystyczne cechy na przykładzie wybranych prac bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego.

Stanisław Korfanty: Analiza zawartości prasy jako metoda badań prasoznawczych. Omówienie literatury przedmiotu 

W artykule omówiono ważniejsze prace poświęcone badaniom prasoznawczym. Autorzy prezentowanych materiałów charakteryzowali przedmiot badań prasoznawczych oraz ich metody. Szczególną uwagę poświęcono analizie zawartości prasy.

Karol Makles: Narzędzia bibliograficzne w badaniach historii prasy, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst prezentuje możliwości wykorzystania metod i technik bibliograficznych w badaniach historii prasy. Skupiono się na omówieniu i zaprezentowaniu przydatności narzędzi bibliograficznych na różnych etapach pracy badacza prasy. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania technik bibliograficznych, jako warsztatowej podstawy w badaniach historii prasy, głównej metody monograficznej w badaniu poszczególnych tytułów oraz cennego źródła informacyjnego, przydatnego do dalszych poszerzonych badań. Dla egzemplifikacji posłużono się badaniami nad historią prasy centralnych związków samorządowych Drugiej Rzeczypospolitej.


New Library
2011, no. 2(9)

ABSTRACTS

Zdzisław Gębołyś: BIX – Library Index – the German Tool for Evaluating Activity Indexes of Public Libraries

Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) was established to collect and process statistical data about the activities of public and research libraries in Germany. HBZ offers a wide range of tools for appraisal, retrieval and evaluation of library statistical data. One of the most important tool is BIX – library index – the German programme of
evaluating the quality of library activities.
The paper discusses rules, methodology and basic indexes used in BIX in relation to public libraries. The description of BIX also includes previous effects of using this tool for evaluating libraries. An attempt to compare BIX and a Polish evaluation tool for the quality of library work (a project under the auspices of Polish Librarians’ Association) was made in the conclusion section.

Ilona Czub: Profiles of Bibliophiles in Upper Silesia. The Present State of Research

The article presents profiles of bibliophiles living in Upper Silesia from 19th century to the present. The focus is put on various fields of the collectors’ activities and their influence on the selection of works. The contents of the book collections and the lives of their owners are described. The article also presents Polish research literature devoted to the following historical bibliophiles: priest Aleksander Skowroński, priest Jan Kudera, priest Emil Szramek, Józef Lompa, Konstanty Prus and Roman Chrząstowski.

Agnieszka Bajor: Typographic Method in the Bibliographic Works of Ludwik Bernacki and Kazimierz Piekarski

The article describes one of the research methods (apart from provenience, archival and bibliographic methods) applied to old prints. Typographic analysis, used after World War II by bibliographers (Kazimierz Budzyk, Maria Cytowska, amongst others), was a successful method for studying the world of books in the interwar period. The paper presents the aims and characteristics of that method based on the example of works by Ludwik Bernacki and Kazimierz Piekarski.

Stanisław Korfanty: Content Analysis of the Press as a Method of Press Studies. Subject Literature Review 

The paper discuses major works devoted to press studies. The authors of the presented publications described the subject and methods of press studies. The emphasis is put on the content analysis of the press.

Karol Makles: Bibliographic Tools for Press History Research with the Emphasis on the Periodicals of Central Self-government Unions in the Second Polish Republic

The paper presents the possibilities of using bibliographic methods and techniques in press history research. The focus is put on the description of bibliographic tools at different stages of press researcher work. Attention is drawn to the possibility of using bibliographic techniques as a basis of press history research, the main monographic method for studying publications and a valuable source of information that is useful for further research. As a case in point, some research of the history of central self-government unions in the Second Polish Republic is used.