Abstrakty – Nowa Biblioteka 2013, nr 2

Nowa Biblioteka
2013, nr 2(13)

ABSTRAKTY

Marek Deja: Samoarchiwizacja – problem z identyfikacją zjawiska

Idea Open Access i związana z nią samoarchwizacja nie są już zjawiskami nowymi. W obliczu coraz większej popularyzacji otwartości nauki w wielu ośrodkach naukowych na świecie i w Polsce mogłoby się wydawać, że wszelkie definicje związane z tego typu działaniami świata nauki są już dobrze znane i jednolite. W przypadku „zadomowienia się” w świadomości badaczy, naukowców, uczonych i studentów pojęcia Open Access i terminów pokrewnych ważne jest rozważenie faktycznego rozróżnienia pojęć z tego zakresu. W artykule zostaną przytoczone zaobserwowane różnice w identyfikacji zjawiska samoarchiwizacji i terminów pokrewnych.

Barbara Morawiec: Biblioblogosfera, czyli klasyfikacja polskich blogów bibliotecznych

W artykule zaprezentowano blogosferę biblioteczną. Dokonano zestawienia terminów blog, blog biblioteczny oraz wskazano ich typologię. Omówiono założenia problematyki, funkcje i główne zadania bloggingu bibliotecznego jako specyficznego typu publikacji elektronicznej. Scharakteryzowano blogosferę biblioteczną pod względem współuczestnictwa w tworzeniu zasobu i kształtowaniu zawartości sieci oraz realizacji modelu Biblioteki 2.0. Możliwości wykorzystania biblioblogów i ich klasyfikację przedstawiono na przykładach z polskiej biblioblogosfery.

Agnieszka Paszek: Folksonomia jako przykład aktywności użytkowników w sieci

W artykule przedstawiono etymologię i charakterystykę terminu folksonomia oraz tag. Przybliżono zastosowanie tych terminów w praktyce serwisu LibraryThing. Analizie poddano także praktyki środowiska bibliotekarskiego w aspekcie wykorzystania folksonomii na przykładzie trzech bibliotek cyfrowych: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Polony oraz Cyfrowej Biblioteki Bibliologicznej.

Honorata Zarębska: Orzeczenie sądowe w Polsce. Rys historyczny

Orzeczenie sądowe w prawie jest integralnym elementem procesu sądowego stosowania prawa. W ujęciu dokumentalnym można je rozpatrywać jako nośnik ważnych społecznie informacji o prawie i zaliczyć do problematyki związanej z informacją specjalistyczną. Na przestrzeni wieków zakres semantyczny pojęcia „orzeczenie sądowe” zmieniał się, podobnie jak forma i zakres decyzji sądu zaliczanych do tej kategorii. Właściwie dopiero od około połowy XIII w. można mówić o dokumentalnej formie orzeczenia sądowego, gdyż wcześniejsze rozstrzygnięcia miały charakter ustny.

Hanna Bias: Katalogi tematyczne dzieł muzycznych

Artykuł jest krótką charakterystyką katalogów tematycznych dzieł twórczości kompozytorskiej. Przedstawiono w nim cele i przeznaczenie katalogów, metody opracowania, przedmiot i treść oraz elementy stanowiące podstawowe źródło informacji druku muzycznego.

Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak: Bazy danych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na platformie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach


W artykule przedstawiono bazy danych z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej udostępniane przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Dokonano podziału baz ze względu na tryb dostępu. Omówiono następujące bazy: Bibliografię Zawartości Czasopism; Elektroniczną Bazę Bibliografii Estreichera; Infobazę; ISSN Online; Library and Information Science Abstracts; Library, Information Science and Technology Abstracts; Przewodnik Bibliograficzny; Ulrich’s Periodicals Directory i Wirtualną Historię Książki i Bibliotek.

Magdalena Gomułka: O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej

W artykule opisano działalność informacyjną Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach od momentu powstania. Wyszczególniono strefy i rodzaje udzielania informacji czytelnikom oraz dokonano analiz kwerend bibliotecznych za lata 2007-2012 pod względem treściowym oraz ilościowym.


New Library
2013, no. 2(13)

ABSTRACTS

Marek Deja: Self-Archiving – a Problem with the Identification of This Phenomenon

The ideas of Open Access and corresponding self-archiving are no longer new. In the face of increasing popularization of openness of science in many research centers around the world and in Poland it would seem that all definitions associated with this type of science activities are already well known and uniform. The term Open Access and related terms have been adopted by researchers, scientists, scholars and students and now it is important to consider the actual distinction between the concepts in this field. The article discusses observed differences in the identification of self-archiving phenomenon and related terms.

Barbara Morawiec: Biblioblogosphere As the Classification of Polish Library Blogs

The article presents the library blogosphere. It summarizes the terms blog and library blog, and indicates their typology. It also discusses functions and aims of library blogs as a specific type of electronic publications. The article deals with the library blogosphere in terms of resource building, shaping the content of the network and implementing the Library 2.0 model. Possibilities of using and classifying library blogs are shown on the examples of Polish library blogosphere.

Agnieszka Paszek: Folksonomy As an Example of User Activities on the Internet

The paper discusses the etymology and description of the terms folksonomy and tag. The use of these terms is shown in the LibraryThing service. The use of folksonomy in three digital libraries: Silesian Digital Library, Polony Library and Digital Book Library is also presented.

Honorata Zarębska: Court Judgements in Poland. The Outline of the History

Court judgements are an integral part of the judicial process of applying the law. In terms of documentation they can be seen as a carrier of socially important information about the law and can be included into specialist information issues. Over the centuries, the semantic range of the term “court judgement” and the form and scope of the court’s decisions have changed. In fact, only since mid-twenties century, court judgment have been regarded as documents because the earlier settlements were oral.

Hanna Bias: Subject Catalogues of Music Works

The article is a brief description of subject catalogues of composer’s works. It sets out the objectives and purpose of the catalogues, methods of development, subject matter, contents and elements which are the primary source of information on music prints.

Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak: Information and Library Science Databases in the Scientific Information Centre and Academic Library in Katowice

The article presents databases in the field of information and library science made available by the Scientific Information Centre and Academic Library in Katowice. The databases are divided based on the access mode. The following databases are described: Journal Contents Index; Electronic Estreicher Bibliographic Database; Info database; ISSN Online; Library and Information Science Abstracts; Library, Information Science and Technology Abstracts; Bibliographic Guide; Ulrich’s Periodicals Directory; Virtual History of Books and Libraries.

Magdalena Gomułka: What and How Do Silesian Library Users Ask? Analysis of Library Documentation

The article presents the information activities of the Information Science Department in the Silesia Library in Katowice. The zones and kinds of information provided for users are described and the results of the analysis of library queries in the years 2007-2012 are discussed.