Abstrakty – Nowa Biblioteka 2014, nr 1

Nowa Biblioteka
2014, nr 1(14)

ABSTRAKTY

Marzena Świgoń: Bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji – terminologia i klasyfikacja

W artykule opisano różne terminy używane w światowej literaturze przedmiotu do opisu przeszkód i ograniczeń w dostępie oraz wykorzy­staniu zasobów informacyjnych, nazywanych przeważnie barierami in­formacyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na określenie bariery i ogra­niczenia w dostępie do wiedzy i informacji, które najdokładniej oddaje aktualne tendencje w doborze terminologii fachowej. Przedstawiono uak­tualnioną wersję ogólnej typologii barier.

Karolina Kustra: Library anxiety – czy użytkownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu boją się biblioteki?

W literaturze naukowej odnaleźć można wiele informacji na temat lęku przed biblioteką wśród studentów, natomiast dużo mniej wśród użytkowników bibliotek publicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań (poprzedzone częścią teoretyczną), przeprowadzonych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu na temat występowania wśród jej użytkowników zjawiska znanego w nauce jako library anxiety. Badania wykazały, że nie tylko studenci boją się bibliotek i że zjawisko to występuje również w mniejszych bibliotekach.

Marlena Gęborska: Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją

Podstawą sprawnego i efektywnego działania jest umiejętność wy­tyczania celów i ich realizacji. Prakseologiczne podstawy zarządzania to także jedno z kluczowych zagadnień w działalności każdej organizacji XXI w. Według współczesnych koncepcji, także tej działającej non-profit czy też not for profit. Myślenie operatywne i prakseologiczny system ocen pozwalają na budowanie efektywnego zespołu, pozytywne rozwiązywa­nie problemów oraz zarządzanie zmianą w organizacji. W dobie trakto­wania pracowników jako „klienta wewnętrznego” pojawiające się bariery planowania, takie jak niechęć do ustalania celów, gwałtownie zmieniające się otoczenie czy opór przed przewidywalnymi zmianami mogą negatyw­nie wpływać na tożsamość biblioteki, a tym samym – pośrednio lub bez­pośrednio – przekładać się na jej niekorzystny wizerunek w środowisku społecznym.

Iwona Blicharska: Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego – perspektywy i problemy

Autorka w skrócie zaprezentowała zasady gromadzenia zbiorów, sposoby pozyskiwania kluczowych informacji dla polityki gromadzenia, a także przybliżyła oczekiwania użytkowników oraz formy współpracy z czytelnikiem w zakresie doboru nowych tytułów. Przedstawiła ponadto wyzwania stojące przed nowoczesną biblioteką w dobie dynamicznych przemian na poziomie zarówno technologii, jak i potrzeb czytelniczych. Powyższe kwestie zostały omówione na przykładzie Biblioteki Uniwersy­tetu Śląskiego współtworzącej CINiBA.

Zbigniew Gruszka: Problematyka działalności pozaprogramowej studentów na przykładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce w świetle przeprowadzonych badań

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 9 bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce. Zebrano 74 poprawnie wypełnione formularze ankiety, na ich podstawie pozyskano informacje na temat studenckich motywów uczestnictwa w kołach naukowych, prefe­rowanej aktywności, strukturach organizacji studenckich, cechach charak­teru i kompetencjach rozwijanych przez studentów w kołach naukowych oraz relacje ich członków z jednostkami nadzorującymi. W dalszej części badania respondenci zostali poproszeni o wymienienie silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń związanych z działalnością w studenckim ruchu naukowym. Zebrane informacje umożliwiły określenie kondycji bibliotekoznawczych kół naukowych oraz zasygnalizowanie problema­tycznych sfer ich działalności – takich jak niedoinwestowanie, czy spadek liczby członków.

Izabela Pyclik: Dostęp do bibliotek i zbiorów bibliotecznych osób niepełnosprawnych na Żywiecczyźnie. Komunikat z badań

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące dostępności zbiorów bibliotecznych dla osób z dysfunkcjami. Prace badawcze prze­prowadzono w czterdziestu placówkach bibliotecznych powiatu żywie­ckiego w marcu i kwietniu 2013 r. Wyniki badań ukazały trudności, jakie pojawiają się na skutek braku dostosowania budynków bibliotek do obsłu­gi użytkowników z niepełnosprawnością, ale też zaprezentowano sposoby zaradzenia takiej sytuacji. Omówiono też działalność Żywieckiej Biblio­teki Samorządowej w zakresie obsługi użytkowników niewidomych i nie­pełnosprawnych ruchowo.

Marek Deja: Podcasting i audiodeskrypcja jako forma promocji biblioteki w środowisku osób z niepełnosprawnością wzrokową

Promocja bibliotek w środowisku Web 2.0 stała się zjawiskiem po­wszechnym. Dla specjalnej grupy użytkowników, jakimi są osoby z nie­pełnosprawnością wzroku, środowisko to stwarza dogodne warunki do integracji i zaistnienia w społeczeństwie wiedzy. Bibliotekarze 2.0 wy­korzystując podcasting i audiodeskrypcję jako formę promocji mogą za­chęcić zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych użytkowników do korzystania z usług biblioteki. W tekście podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak właściwie przygotowane i zamieszczone podcasting i film z audiodeskrypcją mogą służyć osobom niewidomym i słabo widzącym.

Magdalena Smyczek: Terapeutyczna rola książki w Lektorze Bernharda Schlinka

W artykule ukazano terapeutyczną funkcję książki i jej wpływ na losy bohaterów powieści Lektor Bernharda Schlinka. Przedstawiono od­działywanie analfabetyzmu na zachowanie bohaterki, jej silną potrzebę kontaktu z książką oraz trud związany z późną nauką czytania i pisa­nia. Zaprezentowano również formę autoterapii pomagającej uporać się z trudną przeszłością w postaci spisania własnych wspomnień. Ukazano też właściwości terapeutycznego oddziaływania powieści na czytelnika.

Agnieszka Modrok, Marta Romańska: Koncepcja zastosowania Systemu informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu INFOMAT-E w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Komunikat

W artykule omówiono zastosowanie kiosku informacyjnego INFOMAT-E w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Zwrócono uwagę na współpracę autorek tekstu z Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, która polegała na opracowaniu zagadnień związanych z czynnościami, jakie wykonuje czytelnik korzystający z biblioteki. Dokonano analizy działalności Biblioteki Śląskiej, tak aby niepełnosprawny czytelnik w prosty sposób mógł skorzystać z placówki według wskazówek po zastosowaniu kiosku informacyjnego.

Maria Kycler: Program Biblioteca Abierta i Centrum Kultury Polskiej w Madrycie jako przykład działań biblioteki publicznej na rzecz społeczności wielokulturowej

W artykule zwrócono uwagę na zjawisko wielokulturowości i edu­kacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. Opisano wdrażanie celów edukacji międzykulturowej w bibliotekach publicznych Madrytu (w ra­mach programu Biblioteca Abierta), a także przedstawiono księgozbiór i działalność Centrum Kultury Polskiej.

Agnieszka Bakalarz: Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów bibliotecznych

Drobnoustroje i owady obecne w powietrzu pomieszczeń archi­walnych i bibliotecznych oraz na powierzchniach akt, książek i tektury opakowaniowej stanowią zagrożenie zdrowotne dla pracowników. Stąd należy przeprowadzać analizę jakościową i ilościową obecności różnych gatunków drobnoustrojów oraz ocenić ich aktywność celulolityczną, aby nie doprowadzić do katastrofy mikrobiologicznej i entomologicznej zaso­bów bibliotecznych i archiwalnych. Dla ratowania zbiorów trzeba zatem zastosować odpowiednie metody oraz środki zwalczania drobnoustrojów i owadów w dokumentach archiwalnych i książkach.

 


New Library
2014, no. 1(14)

ABSTRACTS

Marzena Świgoń: Barriers and Limits in Access to Knowledge and Information – Terminology and Classification

The article discusses various terms used in world’s research literature for representing concepts of obstacles and limits to access to information resources commonly referred to as „information barriers”. Special atten­tion is paid to the terms barriers and limits, which most accurately repre­sent current terminological trends in this topic. The article also presents an updated version of the general typology of barriers and limits.

Karolina Kustra: Library Anxiety – Are the Users of the Municipal and Communal Public Jan Kochanowski Library in Zwoleń Afraid of the Library?

In research literature one can find a lot of information about library anxiety among students but less much among public library users. The article presents the results of library anxiety research (with theoretical background), carried out in the Municipal and Communal Public Jan Kochanowski Library in Zwoleń. The research shows that not only students are afraid of libraries, but library anxiety is also present in smaller libraries.

Marlena Gęborska: Barriers in the Planning Process – Praxeological Basics of Organization Management

The basis for efficient operation is the ability of setting and achieving goals. Praxeological fundamentals of management are also key issues in the activities of any organization (including non-profit one) of the XXI century. Operative thinking and praxeological assessment systems allow for building effective teams, positive problem solving and change mana­gement in organizations. In the era of regarding employees as “internal customers” planning barriers are appearing, including reluctance to setting goals, rapidly changing environment or resistance to predictable changes. The barriers may adversely affect the identity of the library, and thus – directly or indirectly – create its negative image in the social environment.

Iwona Blicharska: Acquisitions in the Library of the University of Silesia – Prospects and Problems

The article presents the rules of acquisitions and methods for gat­hering data being crucial for the acquisitions policy are briefly presented, as well as users’ expectations and forms of cooperation with readers in the selection of new titles. Challenges facing modern libraries in the time of dynamic changes at the level of both technology and readers’ needs are also shown. The discussion is based on the case of the Library of the University of Silesia, the part of CINiBA.

Zbigniew Gruszka: Issues of Extra-curricular Activities of Students. A Case Study of Research Groups of Library Science in Poland

The article presents the results of research conducted on a group of nine research groups of library science in Poland. Seventy-four properly completed survey questionnaires have been collected, from which infor­mation on students’ motives for participating in research groups, preferred activities, student organization structures, character traits and competen­cies developed by students in research groups, and the relationships of research group members with supervisory bodies has been acquired. In the survey, respondents have been also asked to list the strengths and we­aknesses as well as opportunities and threats associated with the activities in the student science movement. The information gathered allows for the determination of the condition of research groups of library science, and for indication of problem issues such as underinvestment and decrease in the number of members.

Izabela Pyclik: Access of People with Disabilities to the Library and Library Collections in the Żywiec Area. Research Announcement

The article presents the results of research on the accessibility of library collections for people with disabilities. The research was carried out in forty libraries in the Żywiec district in March and April 2013. The findings show the difficulties that arise due to lack of library building adaptation for users with disabilities. The paper presents ways of solving the problem and the activities of the Żywiec Local Government Library in handling blind and physically handicapped users.

Marek Deja: Podcasting and Audio Description As a Way of Promoting the Library Among Visually Impaired People

Library promotion in the Web 2.0 environment has become a univer­sal phenomenon. For special groups of users, including people with visual disabilities, this environment creates favourable conditions for integration and audio description as a form of promotion can encourage both able­-bodied and disabled users to use the services of the library. The paper attempts to answer the question of how properly prepared and presented podcasting and video with audio description can serve the blind and par­tially sighted.

Magdalena Smyczek: Therapeutic Role of the Book in The Reader by Bernhard Schlink

The article presents the therapeutic function of the book and its in­fluence on the fate of the characters in the novel The Reader by Bernhard Schlink. The author shows the impact of illiteracy on the behaviour of the heroine, her strong desire to interact with the book and the effort associa­ted with late learning to read and write. She also presents a form of self­-therapy that helps to deal with a difficult past by writing down memories. The paper presents the therapeutic impact of the novel on the reader.

Agnieszka Modrok, Marta Romańska: Idea of Using the Public Information System for People with Vision and Hearing Disabilities INFOMAT-E in the Silesian Library in Katowice. Research Announcement

The article discusses the use of the information kiosk INFOMAT-E in the Silesian Library in Katowice. Attention was paid to the authors’ co­-operation with the Institute of Innovation Techniques EMAG in Katowi­ce, which consisted in the development of issues associated with user ope­rations in the library. An analysis of the activities of the Silesian Library has been carried out so that disabled readers could easily take advantage of the library using the guidelines in the information kiosk.

Maria Kycler: Biblioteca Abierta Programme and the Center of Polish Culture in Madrid As an Example of the Public Library Activities for the Multicultural Community

The paper discusses the muticulturalism and education in the cultu­rally diverse environment. The author describes the implementation of the multicultural education goals in the public libraries in Madrid within the Biblioteca Abierta programme, as well as the collection and the activities of the Center of Polish Culture.

Agnieszka Bakalarz: Microbiological Threats to Library Collections

Microbes and insects present in the indoor air of archives, libraries and on the surfaces of files, books and cardboard packaging pose a threat to the health of workers. Therefore qualitative and quantitative analysis should be carried out to study microbial species and assess their celluloly­tic activity to prevent from microbiological and entomological disaster of the library resources and archives. Appropriate methods and measures to combat microbes and insects in the records and books must be applied in order to protect the resources.