Spis Treści – Nowa Biblioteka 2010, nr 1

Nowa Biblioteka
2010, nr 1(6)

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI … 7

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Sylwia Bem: Katalog OPAC 2.0 i jego możliwości … 13
Małgorzata Caban: Infonomika … 21
Monika Jaremków, Ewa Rozkosz: Selekcjonowanie informacji w procesie wyszukiwawczym … 31
Dominika Paleczna: Kompetentne „pokolenie cyfr”, czy generacja analfabetów informacyjnych? – edukacja informacyjna gimnazjalistów … 43
Oriana Reizes-Dzieduszycka: Dostęp studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej … 61
Justyna Grzymała: Thobela! Gdzie tu jest najbliższa biblioteka? Początki biblioteki dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Siloe … 71
Anna Suchecka, Jagoda Szostak: „Społeczeństwo młode duchem” – senior odbiorcą działalności kulturalno-oświatowej bibliotek publicznych … 83
Łukasz Tomczyk: Doświadczeni życiem – młodzi duchem. O e-aktywności seniorów w zinformatyzowanym środowisku … 97

SPRAWOZDANIA
Dominika Paleczna: VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Information Literacy w kontekście potrzeb społeczeństwa XXI wieku (Kraków, 27 listopada 2009 r.) … 111
Paula Kuźma: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych Librarius czy information menager (Bydgo-szcz, 14 grudnia 2009 r.) … 114
Sylwia Bem, Alina Imiołek: XXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Katowicach Prawo autorskie w bibliotekach (Katowice, 24 lutego 2010 r.) … 117
Sylwia Bem: XXII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP Biblioteka dla przyszłości II (Chorzów, 26 marca 2010 r.) … 119

RECENZJE I OMÓWIENIA
Piotr Biesiada: Komunikacja w bibliotece : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Bajor i Dominiki Palecznej. – Katowice : Agencja Wydawnicza „TRIO”, 2009. – 146 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-930126-0-2 … 123
Anna Szczęśniak: Profesjonalna biblioteka : materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersyte-tu Łódzkiego / oprac. Zbigniew Gruszka. – Łódź : Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego, 2009. – 92 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7525-362-7 … 129
Małgorzata Caban: Mikroklocki : mikroprocesory dla początkujących / Jacek Andrzej Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo BTC, cop. 2007. – 262 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 261-262. – ISBN 978-83-60233-20-7 … 135
Martyna Pawłowska: Alfabetyzacja informacyjna. – Dostęp zdalny [data dostępu: 26.07.2010]. – Data aktualizacji: 7.07.2010. – Dostępny w World Wide Web: http://www.alfabetyzacjainforma-cyjna.blogspot.com/ … 137

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Anna Brzoska, Katarzyna Janczulewicz) … 140


New Library
2010, no. 1(6)

TABLE OF CONTENTS

EDITORIAL … 7
ARTICLES AND COMMUNIQUE
Sylwia Bem: Catalog OPAC 2.0 and its potential … 13
Małgorzata Caban: Infonomics … 21
Monika Jaremków, Ewa Rozkosz: Information selection in the search process … 31
Dominika Paleczna: Competent Generation or Generation of Information Ignorance? – Youth Information Education … 43
Oriana Reizes-Dzieduszycka: Library and information science students’ access to knowledge in the field of intellectual property protection … 61
Justyna Grzymała: Thobela! Where is the nearest library? The beginnings of the library for blind and partially sighted children in Siloe … 71
Anna Suchecka, Jagoda Szostak: „Society young in spirit” – senior recipients of cultural and educational activities of public libraries … 83
Łukasz Tomczyk: Experienced with life – young in spirit. About seniors’ e-activityin the computerized environment … 97

REPORTS
Dominika Paleczna: VI Academic Students’ Association’s National Conference Information Literacy in XXI century society’s needs (Kraków, 27th of November 2009) … 111
Paula Kuźma: VI Bibliology Academic Students’ Association’s Na-tional Conference Librarius or information menager (Bydgoszcz, 14th of December 2009) … 114
Sylwia Bem, Alina Imiołek: XXI Forum of Academic Libraries Sections SBP in Katowice Copyright in libraries (Katowice, 24th of Feb-ruary 2010) … 117
Sylwia Bem: XXII Forum of Academic Libraries Sections SBP Library for the future II (Chorzów, 26th of March 2010) … 119

REVIEWS AND OPINIONS
Piotr Biesiada: Komunikacja w bibliotece : wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Bajor i Dominiki Palecznej. – Katowice : Agencja Wydawnicza „TRIO”, 2009. – 146 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-930126-0-2 … 123
Anna Szczęśniak: Profesjonalna biblioteka : materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersyte-tu Łódzkiego / oprac. Zbigniew Gruszka. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 92 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-7525-362-7 … 129
Małgorzata Caban: Mikroklocki : mikroprocesory dla początkujących / Jacek Andrzej Michalski. – Warszawa : Wydawnictwo BTC, cop. 2007. – 262 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 261-262. – ISBN 978-83-60233-20-7 … 135
Martyna Pawłowska: Alfabetyzacja informacyjna. – Dostęp zdalny [data dostępu: 26.07.2010]. – Data aktualizacji: 7.07.2010. – Do-stępny w World Wide Web: http://www.alfabetyzacjainformacyjna.blogspot.com/ … 137

EVENTS
Events calendar (edited by: Anna Brzoska, Katarzyna Janczulewicz) … 140