Spis Treści – Nowa Biblioteka 2010, nr 2

Nowa Biblioteka
2010, nr 2(7)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Agnieszka Gorczyńska: Żegota Pauli – dziewiętnastowieczny edytor, bibliotekarz. Stan badań i perspektywy badawcze … 7
Agnieszka Bajor: „Przegląd Piśmiennictwa o Książce” jako źródło informacji o bibliotekach szkolnych oraz publicznych dla dzieci i młodzieży (1955-1968) … 27
Maciej Waltoś: Problematyka książki na łamach „Życia Przemyskiego” i „Życia Podkarpackiego” w latach 1981-2009 … 47
Urszula Osuch: Działalność Towarzystwa National Geographic w Polsce … 73
Honorata Zarębska: Śmiałe pomysły Paula Otleta – belgijskiego naukowca, twórcy informacji naukowej … 83
Anna Matysek: Internet bez e-mail, WWW i przeglądarki? Działalność pionierów Internetu … 97
Agnieszka Bakalarz: Historyczny papier drukowy i jego właściwości fizykochemiczne … 107

MATERIAŁY
Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska: Dorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako element komunikacji społecznej … 119

SPRAWOZDANIA
Adrianna Szefer: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Biblioteka 2.0 − i co dalej? Nowe technologie i rozwiązania w bibliotekach (Toruń, 16 kwietnia 2010 r.) … 146
Sylwia Gajownik, Marta Nadolna: Pożytki i szkody płynące z lektury. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 22-23 kwietnia 2010 r.) … 154

RECENZJE I OMÓWIENIA
Agnieszka Kotwica: Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa / pod red. Anny Dymmel. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 158 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-227-2980-9 … 158
Aleksandra Gajowska: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe / Michał Rogoż. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2009. – 264, [2] s. : wykr. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 530). – ISBN 978-83-7271-543-2 … 166
Dominika Paleczna: bibliosfera.net [online]. – [Data dostępu: 11.07.2010]. – Dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.net/ … 171

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Sylwia Bem, Katarzyna Janczulewicz) … 174


New Library
2010, no. 2(7)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNIQUE
Agnieszka Gorczyńska: Żegota Pauli – the 19th Century Publisher and Librarian. The State of Research and Research Perspectives … 7
Agnieszka Bajor: „Review of Book Literature” as an information source for school and public libraries for children and youth (1955-1968) … 27
Maciej Waltoś: General issues of a book on the pages of „Przemyśl Life” and „Subcarpatian Life” during years 1981-2009 … 47
Urszula Osuch: The activity of the National Geographic Society in Poland … 73
Honorata Zarębska: Brave ideas of Paul Otlet – Belgian scientist and information science originator … 83
Anna Matysek: The Internet without e-mail, WWW and browser? The activity of Internet Pioneers … 97
Agnieszka Bakalarz: History of printing paper and its physicochemical properties … 107

MATERIALS
Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska: Research and scientific output of the University of Silesia librarians as an element of social communication … 119

REPORTS
Adrianna Szefer: Polish Academic Students’ Association’s National Conference Library 2.0 – and what next? New technologies ald solutions in libraries (Toruń, 16th of April 2010) … 146
Sylwia Gajownik, Marta Nadolna: Profits and Detriments of Reading. Polish Nationwide Conference (Katowice, 22nd-23rd of April 2010) … 154

REVIEWS AND OPINIONS
Agnieszka Kotwica: Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa / pod red. Anny Dymmel. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 158 s. ; 24 cm. – ISBN 978-83-227-2980-9 … 158
Aleksandra Gajowska: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe / Michał Rogoż. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2009. – 264, [2] s. : wykr. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 530). – ISBN 978-83-7271-543-2 … 166
Dominika Paleczna: bibliosfera.net [online]. – [Data dostępu: 11.07.2010]. – Dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.net/ … 171

EVENTS
Events calendar (edited by: Sylwia Bem, Katarzyna Janczulewicz) … 174