Spis treści – Nowa Biblioteka 2011, nr 1

Nowa Biblioteka
2011, nr 1(8)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Dorota Sochocka: Biblioteki starożytności, czyli o tym co było pomiędzy IV dynastią a Konstantynem I … 7
Maria Habryka: Spuścizna bibliotekarska starożytnego Rzymu … 23
Anna Grucel: Zbiory Eustachego Iwanowskiego – pamiętnikarza i publicysty historycznego w Bibliotece Jagiellońskiej … 35
Agnieszka Kotwica: Księgozbiór Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej jako kolekcja sztuki książki … 51
Bogumiła Warząchowska: Organizacja pracy oświatowej Towarzystwa Czytelń Ludowych w województwie śląskim w latach 1922-1939 … 65
Maria Kycler: Działalność Biblioteki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach na rzecz nauczycielstwa Górnego Śląska w latach 1928-1939 … 81
Renata Mateusiak: Dzieje Biblioteki Studium Wojskowego w Uniwersytecie Śląskim … 107
Katarzyna Wojtek: Trzy w jednym, czyli Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach … 127
Sylwia Gajownik: Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach (rekonesans badawczy) … 141

SPRAWOZDANIA
Sylwia Bem: Internetowe narzędzia budowania wizerunku nowoczesnej biblioteki (Sosnowiec, 24 września 2010 r.) … 153
Renata Sowada: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Centra informacji multimedialnej w bibliotekach oraz VII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie (Częstochowa, 21 października 2010 r.) … 156
Anna Marcol: Konferencja regionalna Czy biblioteka może być cool? w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach (Katowice, 27 października 2010 r.) … 160
Anna Matysek: Spotkanie w Bibliotece Narodowej w sprawie normalizacji w bibliografii i bibliotekarstwie (Warszawa, 2 grudnia 2010 r.) … 163
Magdalena Majer, Adrianna Szefer: IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Utopia w bibliotece, biblioteka w utopii (Katowice, 6 grudnia 2010 r.) … 166
Dorota Sochocka, Agnieszka Łakomy: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce (Katowice, 15-16 grudnia 2010 r.) … 171

RECENZJE I OMÓWIENIA
Małgorzata Caban: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : Materiały VI Kongresu / red. nauk. Małgorzata Gajos ; Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : KSOIN : UŚ, 2010. – 251 s. ; 24 cm. – ISBN 83-922648-8-6. … 178

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Sylwia Bem, Anna Brzoska, Katarzyna Janczulewicz) … 181


New Library
2011, no. 1(8)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNIQUE
Dorota Sochocka: Ancient Libraries, all about that what was between IV dynasty and Constantine I … 7
Maria Habryka: Library legacy of ancient Rome … 23
Anna Grucel: The collection of Eustachy Iwanowski – a diarist and historical publicist in the Jagiellonian Library … 35
Agnieszka Kotwica: Bibliotheca of Roman Chrząstowski in the Silesian Library as a collection of book art … 51
Bogumiła Warząchowska: Organization of educational work of People’s Libraries Society in Silesian Voivodeship between years 1922-1939 … 65
Maria Kycler: Activity of the Institute of Pedagogy Library in Katowice for the benefit of teachers in Upper Silesia between years 1928-1939 … 81
Renata Mateusiak: The history of the Library of the Military Training Department at the University of Silesia … 107
Katarzyna Wojtek: Three in one, that is the Library at the Faculty of Philology at the University of Silesia in Katowice … 127
Sylwia Gajownik: Silesian Museum Library in Katowice … 141

REPORTS
Sylwia Bem: Internet tools to build the image of a modern library (Sosnowiec, 24th of September 2010) … 153
Renata Sowada: II National Scientific-Educational Conference Multimedia Information Centers in Libraries, and VII Librarians Regional Forum in Częstochowa (Częstochowa, 21st of October 2010) … 156
Anna Marcol: Regional conference Can library be cool? in Józef Lompa Provincial Pedagogical Library in Katowice (Katowice, 27th of October 2010) … 160
Anna Matysek: Meeting at the National Library about standardization in bibliography and librarianship (Warszawa, 2nd of December 2010) … 163
Magdalena Majer, Adrianna Szefer: IV Academic Students’ Association’s National Conference Utopia in the Library, the Library in Utopia (Katowice, 6th of December 2010) … 166
Dorota Sochocka, Agnieszka Łakomy: III Information Management in Science National Conference (Katowice, 15-16th of December 2010) … 171

REVIEWS AND OPINIONS
Małgorzata Caban: Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : Materiały VI Kongresu / red. nauk. Małgorzata Gajos ; Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : KSOIN : UŚ, 2010. – 251 s. ; 24 cm. – ISBN 83-922648-8-6. … 178

EVENTS
Events calendar (edited by: Sylwia Bem, Anna Brzoska, Katarzyna Janczulewicz) … 181