Spis treści – Nowa Biblioteka 2011, nr 2

Nowa Biblioteka
2011, nr 2(9)

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI … 7

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Iga Majdańska-Dąbal: Korzyści głośnego czytania dzieciom … 11
Olimpia Gogolin: „Ten poeta jest waszym troszeczkę starszym kolegą”. Charakterystyka twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dla młodych odbiorców … 23
Marlena Gęborska: Książka czy komputer? Czyli o wyborach bohaterów literackich i stereotypie książki w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku … 41
Magdalena Kaczmarek: Od Akolady do żartu. Wydawnictwo Literatura i Izabella Klebańska dzieciom … 59
Joanna Wróbel: Czytelnicy i oferta wydawnicza w systemie książki wydawców katolickich … 71

MATERIAŁY
Ewa Warząchowska: Publikacje członków Koła Naukowego Bibliotekoznawców działającego przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2006-2010) … 93

SPRAWOZDANIA
Monika Cwajna: Sprawozdanie z VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego: Biblioteka w środowisku społecznym (Bielsko-Biała, 24 marca 2011 r.) … 103
Adrianna Szefer: Potrzeby użytkownika biblioteki wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Bibliologicznych Kół Naukowych (Bydgoszcz, 4 kwietnia 2011r.) … 111
Anna Suchecka, Alina Imiołek, Jagoda Szostak: Poznaj swojego bibliotekarza… czyli słów kilka o akcji bibliotekarzy z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w ramach Tygodnia Bibliotek 2011 … 118

RECENZJE I OMÓWIENIA
Agnieszka Bajor: Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych / Aneta Drabek. – Toruń : Dom Wydawniczy Duet, 2010. – 177 s. : il. ; 23 cm. – ISBN 978-83-61185-78-9. … 121
Aneta Drabek: Informacja w Internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 141 s. ; 21 cm. – ISBN 978-83-01-16476-8. … 126
Hanna Langer: Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2010. – ISBN 978-83-924008-5-1. … 129

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Katarzyna Janczulewicz, Anna Brzoska, Sylwia Bem, Joanna Kaźmierczak, Małgorzata Jonkisz) … 135


New Library
2011, no. 2(9)

TABLE OF CONTENTS

EDITORIAL … 7

ARTICLES AND COMMUNICATION
Iga Majdański-Dąbal: Benefits of reading aloud to children … 11
Olimpia Gogolin: “This poet is a bit older friend of yours” : The characteristics of Konstatny Ildefons Gałczyński’s literary output for young readers … 23
Marlena Gęborska: A book or a computer? The issue of choosing literature characters, and the stereotype of the book in prose works for children and young adults of the 21st century … 41
Magdalena Kaczmarek: From accolade to joke. The Literatura Publishing House and Izabella Klebańska for children … 59
Joanna Wróbel: Publishing offer and readers in the book system of catholic publishers … 71

MATERIALS
Ewa Warząchowska: Publications of the Student Research Group of Library Science members at the Institute of Library and Information Science at the University of Silesia, Katowice, (2006-2010) … 93

REPORTS
Monika Cwajna: VII Forum of the Librarians of the Silesian Province: Library in social environment (Bielsko-Biała, March 24, 2011)
… 103
Adrianna Szefer: User needs of yesterday and today. National Conference of Bibliological Student Research Groups (Bydgoszcz, April 4, 2011) … 111
Anna Suchecka, Alina Imiołek, Jagoda Szostak: Know your librarian: a few words about an initiative of the Humanitas University Library during the Library Week 2011 … 118

REVIEWS AND OPINIONS
Agnieszka Bajor: Bibliometric Analysis of Scientific Journals in Social Sciences / Aneta Drabek. – Toruń :Duet Publishing House, 2010. – 177 p.. : il. ; 23 cm. – ISBN 978-83-61185-78-9. … 121
Aneta Drabek: Information on the Internet / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. – Warszawa : Polish Scientific Publishers PWN, 2010. – 141 p. ; 21 cm. – ISBN 978-83-01-16476-8. … 126
Hanna Langer: New Core Curriculum with the Help of the School Library / Monika Nagowska. – Warszawa : Agencja Sukurs Publishing House, 2010. – ISBN 978-83-924008-5-1. … 129

EVENTS
Event calendar (edited by Katarzyna Janczulewicz, Anna Brzoska, Sylwia Bem, Joanna Kaźmierczak, Małgorzata Jonkisz) … 135