Spis Treści – Nowa Biblioteka 2012, nr 1

Nowa Biblioteka
2012, nr 1(10)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Adam Bańdo: „Krążownik Wielopole” i jego wydawnicze cymelia (w setną rocznicę powstania koncernu 1910-2010) … 7
Weselina Gacińska: Serie wydawnicze oraz promocja literatury i kultury na łamach hiszpańskiego dziennika „Público” … 23
Maria Kycler: „Kalendarz Górniczo-Hutniczy” (1932-1939) jako przy-kład regionalnego kalendarza
książkowego … 37
Hanna Bias: „Śląskie Wiadomości Muzyczne”, artystyczną kroniką regio-nu przemysłowego Śląska w okresie międzywojennym … 63
Stanisław Korfanty: Czasopismo „Przyroda Polska” (1957-2009) … 69
Monika Kulik: O prasie bezpłatnej słów kilka … 83
Hanna Klajbor: Niemieckie czasopisma bibliotekarskie … 103
Ewa Olszowy: Biblioteki kościelne na łamach naukowych czasopism diecezjalnych … 115
Agnieszka Maroń: Recenzja, rekomendacja, informacja czy promocja? Książki zabawki na łamach magazynów parentingowych w latach 2005-2010 … 153
Martyna Darowska: Polska prasa muzyczna (komunikat) … 179
Karolina Misztal: Śmierć prasy … 187
Agnieszka Bakalarz: Papier drukowy wykorzystywany w czasopismach, gazetach. Ochrona konserwatorska i sposób przechowywania … 195
Marta Kunicka: Gromadzenie czasopism w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach … 203
Olga Konatowska-Ciszek: Prasoznawstwo a informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Obecność tematyki prasoznawczej w programach studiów uniwersyteckich na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
… 217

SPRAWOZDANIA
Jolanta Szulc: XIth National Forum for Scientific and Technical Information XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Czło-wiek w przestrzeni informacyjnej (Zakopane, 20-23 września 2011 r.) … 231
Anna Kamińska: Konferencja Gdzie jesteś Czytelniku? Rola i miejsce biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej (Gliwice, 29 września 2011 r.) … 237
Anna Płusa: III Ogólnopolska Konferencja E-learning wyzwaniem dla bibliotek (Częstochowa, 11-12 października 2011 r.) … 240
Hanna Bias, Martyna Darowska: Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych (Katowice, 25-26 października 2011 r.) … 244
Ewa Poloczek, Adrianna Szefer: VIII Ogólnopolska Konferencja Stu-denckich Kół Naukowych Bibliofil w sieci internetowej (Kraków, 25 listopada 2011 r.) … 247
Maciej Skorupa: V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Nau-kowych Bibliotekoznawców Użytkownicy – jak ich łapać i zatrzymywać? (Katowice, 6 grudnia 2011 r.) … 251

WYDARZENIA
Wydarzenia (oprac. Joanna Kaźmierczak, Joanna Polok, Dorota Stołecka) … 257


New Library
2012, no. 1(10)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION

Adam Bańdo: „Krążownik Wielopole” and its Cimelia (The centenary anniversary of the company 1910-2010)
… 7
Weselina Gacińska: Book series and the promotion of literature and culture in the „Público” diary … 23
Maria Kycler: „The Mining and Metallurgical Calendar” (1932-1939) as an example of a regional book
calendar … 37
Hanna Bias: „Śląskie Wiadomości Muzyczne” as an artistic chronicle of the Silesian industrial region in the interwar period … 63
Stanisław Korfanty: „Przyroda Polska” Journal (1957-2009) … 69
Monika Kulik: A few words about free-of-charge press … 83
Hanna Klajbor: German library journals … 103
Ewa Olszowy: Church Libraries in the Diocesan Scientific Journals … 115
Agnieszka Maroń: Book review, reccomendation, information or promo-tion? Toy books on pages of parenting magazines in 2005-2010 … 153
Martyna Darowska: Polish music press … 179
Karolina Misztal: The Death of the Press … 187
Agnieszka Bakalarz: Paper in magazines taken advantage, newspapers. Conservatory protection and manner of storage … 195
Marta Kunicka: The Acquisition of Periodicals in the Law and Admin-istration Department Library of the University of Silesia … 203
Olga Konatowska-Ciszek: Press studies versus library and information science.The presence of press issues in the university curricula of library and information science … 217

REPORTS
Jolanta Szulc: The 11th National Forum of Scientific and Technical Information: Man in the Information Space. (Zakopane, September 20-23, 2011 r.) … 231
Anna Kamińska: The conference: Where Are You, the Reader? The Role and Place of the Library in the Strategy and Activities of Colleges and Universities. (Gliwice, September 29, 2011 r.) … 237
Anna Płusa: The 3rd Polish National Conference: E-learning as a Chal-lenge for Libraries. (Częstochowa, October 11-12, 2011 r.) … 240
Hanna Bias, Martyna Darowska: The Polish National Conference of Libraries of Music Academies and Universities. (Katowice, October 25-26, 2011 r.) … 244
Ewa Poloczek, Adrianna Szefer: The 8th Polish National Conference of “Bibliofil” Student Research Groups on the Internet. (Kraków, Novem-ber 25, 2011 r.) … 247
Maciej Skorupa: The 5th Polish National Student Research Groups: Users – How to Catch and Hold Them? (Katowice, December 6, 2011 r.) … 251

EVENTS
Event calendar (edited by Joanna Kaźmierczak, Joanna Polok, Dorota Stołecka) … 257