Spis Treści – Nowa Biblioteka 2012, nr 2

Nowa Biblioteka
2012, nr 2(11)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Joanna Polok: Bieg przez płotki, czyli biblioteczna zadyszka w pogoni za użytkownikiem … 7
Barbara Morawiec: Biblioteka 2.0 … 19
Anna Gryta: Możliwości wykorzystania technik merchandisingu w promocji biblioteki … 29
Małgorzata Caban: E-learning w twojej bibliotece  … 41
Paulina Pietraszak, Karolina Piaśnik: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – sposób na czytelnika … 49
Marcin Karwowski: Eyetracking – czyli jak efektywnie wykorzystać witrynę internetową biblioteki i nie tylko … 55
Olga Konatowska-Ciszek: Strona WWW biblioteki publicznej jako środek zachęcenia dziecka do korzystania z placówki … 63
Monika Kulik: Biblioteki nie trzeba się bać, czyli o użytkownikach Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej Biblioteki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach … 75
Paweł Zawisza: „Dzień dobry, ja po akta”, czyli o archiwach i ich użytkownikach … 91
Dorota Sochocka: „Zmęczeni holokaustem”? Sposoby pozyskiwania zwiedzających na przykładzie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2009-2011 … 107
Hanna Klajbor: Pozyskiwanie informacji – próba zdefiniowania przeszkód … 117
Agnieszka Łakomy: Wyszukiwarki naukowe w oczach studentów II i III stopnia  studiów … 131

MATERIAŁY
Anna Seweryn: Materiały do bibliografii bibliografii przekładów polskiej literatury pięknej … 143

SPRAWOZDANIA
Joanna Polok: VII Międzynarodowa Konferencja „Internet w Społeczeństwie Informacyjnym” (Dąbrowa Górnicza, 16-17 lutego 2012 r.) … 185
Anna Marcol: Konferencja regionalna „Mobilna edukacja w XXI wieku” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach (Katowice, 20 marca 2012 r.) … 188
Joanna Polok: VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka bez granic” (Cieszyn, 29 marca 2012 r.) … 191
Marta Bednarczyk, Sylwia Bem: IV Seminarium z cyklu „Informacja w świecie cyfrowym” pt. „Cyfrowy zasób dla nauki” (Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.) … 194

RECENZJE I OMÓWIENIA
Małgorzata Caban: Wizje bibliotek i bibliotekarstwa / pod red. Agnieszki Bajor. – Katowice : Studio Noa : Uniwersytet Śląski, 2011. – 240 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-60071-45-8 … 197
Anna Marcol: Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 129). – 195 s. : il., tab. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 120-133, 135-178. – Indeksy. – ISBN 978-83-61464-81-5 … 201

WYDARZENIA
Wydarzenia (oprac. Agnieszka Bajor, Sylwia Bem, Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak) … 204


New Library
2012, no. 2(11)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION
Joanna Polok: How to Overcome Difficulties in Library User Services  … 7
Barbara Morawiec: Library 2.0 … 19
Anna Gryta: Possibility of Using Merchandising Techniques in Library Promotion  … 29
Małgorzata Caban: E-learning in Your library   … 41
Paulina Pietraszak, Karolina Piaśnik: Province Public Library in Kraków – a Way to Attract Users … 49
Marcin Karwowski: Eyetracking: How to Effectively Use Library and Other Websites  … 55
Olga Konatowska-Ciszek: Public Library Website as a Means of Encouraging Children to Use the Library… 63
Monika Kulik:  You Should Not be Afraid of the Library – About the Users of the Reading and Landing Rooms of the Bibliology Library of the Faculty of Philology at the University of Silesia in Katowice … 75
Paweł Zawisza: „Good Morning, I’ve Come to See the Records” – About Archives and Their Users … 91
Dorota Sochocka:  „Tired of the Holocaust?” Ways of Attracting Visitors on the Example of Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau in the Years 2009-2011 … 107
Hanna Klajbor: Acquirement of Information – an Attempt to Define the Obstacles  … 117
Agnieszka Łakomy:  Scholar Search Engines from the View of Undergraduate and Postgraduate Students … 131

MATERIALS
Anna Seweryn: Materials for the bibliography of bibliographies of Polish belles-lettre translations … 143

REPORTS
Joanna Polok: The 7th International Conference: Internet in the Information Society (Dąbrowa Górnicza, February16-17, 2012) … 185
Anna Marcol: The Regional Conference: Mobile Education in 21st Century in the Józef Lompa Province Pedagogical Library in Katowice (Katowice, March 20, 2012)  … 188
Joanna Polok: The 8th Forum of Silesia Province: Library Without Boundaries (Cieszyn, March 29, 2012)  … 191
Marta Bednarczyk, Sylwia Bem:  The 4th Information in the Digital World Seminar: Digital Resources For Science. (Dąbrowa Górnicza, April 23, 2012)

REVIEWS AND OPINIONS
Małgorzata Caban: Visions of Libraries and Librarianship. Ed. Agnieszka Bajor – Katowice: Noa Publishing House. University of Silesia, 2011. – 240 p. : il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-60071-45-8 … 197
Anna Marcol: Polish Book in Exile: Western Germany 1945-1950 / Agnieszka Łakomy ; Polish Librarians’ Association. – Warsaw : Polish Librarians’ Association Publishing House, 2011. (Science, Teaching, Practice ; 129). – 195 p. : il., tab. ; 24 cm. – Bibliogr. p. 120-133, 135-178. – Indexes. – ISBN 978-83-61464-81-5 … 201

EVENTS
Event calendar (edited by Agnieszka Bajor, Sylwia Bem, Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak) … 204