Spis Treści – Nowa Biblioteka 2013, nr 1

 

Nowa Biblioteka
2013, nr 1(12)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Zdzisław Gębołyś: BIX – Bibliotheksindex – niemiecki program oceny jakości pracy bibliotek publicznych … 7
Ilona Czub: Sylwetki bibliofilów Górnego Śląska. Stan badań … 25
Agnieszka Bajor: Metoda typograficzna w pracach bibliograficznych Ludwika Bernackiego i Kazimierza Piekarskiego … 37
Stanisław Korfanty: Analiza zawartości prasy jako metoda badań prasoznawczych. Omówienie literatury przedmiotu … 51
Karol Makles: Narzędzia bibliograficzne w badaniach historii prasy, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej … 59

MATERIAŁY
Maria Kycler: Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800-1922. Spis bibliograficzny. Część 1 … 75

SPRAWOZDANIA
Oriana Reizes-Dzieduszycka: Wizyta przedstawicieli Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Stanach Zjednoczonych … 117
Monika Cwajna: Studyjny wyjazd bibliotekarzy do Wilna, Petersburga, Tallina i Rygi (30 czerwca do 8 lipca 2012 r.) … 119
Małgorzata Caban: Sprawozdanie z pobytu w Centrum Informacji Fachowej Bundeswehry (1 września do 31 października 2012 r.) … 124
Marlena Gęborska: VII Forum Młodych Bibliotekarzy Biblioteka jako marka (Łódź, 11-12 września 2012 r.) … 128
Justyna Waluś: XVIII Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Opole, 18-20 września 2012 r.) … 130
Anna Marcol: II Konferencja Regionalna „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł”. Środki przekazu jako czynnik kształtujący kulturę regionu (Katowice, 25 września 2012 r.) … 133
Barbara Maria Morawiec: Międzynarodowa Konferencja Projekt Liberty – Rola Biblioteki Akademickiej w Kształtowaniu Społeczeństwa Obywatelskiego (Katowice, 18-19 października 2012 r.) … 136
Barbara Maria Morawiec, Adrianna Szefer: Krajowy Kongres Kultury Książki (Katowice, 24-26 października 2012 r.) … 142
Joanna Kaźmierczak: IX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Biblioteka – Centrum Kultury (Kraków, 23 listopada 2012 r.) … 146
Ewa Poloczek: VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Bibliotekoznawców Informacja do zadań specjalnych (Katowice, 5 grudnia 2012 r.) … 150

RECENZJE I OMÓWIENIA
Paula Gamus: Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 90 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” ; nr 14). – Bibliogr. s. 78-84. – Indeks. – ISBN 978-83-61464-89-1… 153
Ewelina Makowska: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 192 s. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3). – ISBN 978-83-61464-66-2. … 155

WYDARZENIA
Wydarzenia (oprac. Barbara Maria Morawiec) … 158


New Library
2013, no. 1(12)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION
Zdzisław Gębołyś: BIX – Library Index – the German Tool for Evaluating Activity Indexes of Public Libraries …7
Ilona Czub: Profiles of Bibliophiles in Upper Silesia. The Present State of Research … 25
Agnieszka Bajor: Typographic Method in the Bibliographic Works of Ludwik Bernacki and Kazimierz Piekarski … 37
Stanisław Korfanty: Content Analysis of the Press as a Method of Press Studies. Subject Literature Review … 51
Karol Makles: Bibliographic Tools for Press History Research with the Emphasis on the Periodicals of Central Self-government Unions in the Second Polish Republic … 59

MATERIALS
Maria Kycler: Silesia Tourist Literature in the Years 1800-1922 Bibliography. Part I … 75

REPORTS
Oriana Reizes-Dzieduszycka: Visit of the representatives of the Institute of the Polish Language of the Polish Academy of Sciences in the United States …117
Monika Cwajna: Librarians’ Trip to Vilnius, Petersburg, Tallinn and Riga (30 June – 8 July, 2012) … 119
Małgorzata Caban: Account of the Visit to the Bundeswehr Specialist Information Centre (1 September – 31 October 2012 r.) … 124
Marlena Gęborska: VII Forum of Young Librarians Library as a Brand (Łódź, September 11-12, 2012) … 128
Justyna Waluś: XVIII General Assembly of the Federation of Church Libraries FIDES (Opole, 18-20 September 2012) … 130
Anna Marcol: II Regional Conference „Man Needs Roots and Wings.” The Mass Media as a Factor Shaping Regional Culture (Katowice, September 25, 2012) … 133
Barbara Maria Morawiec: International Conference Liberty Project – the Role of University Libraries in Shaping Civil Society (Katowice, October 18-19, 2012) … 136
Barbara Maria Morawiec, Adrianna Szefer: National Congress of Book Culture (Katowice, October 24-26, 2012) … 142
Joanna Kaźmierczak: IX National Conference of Students’Associations Library as a Cultural Center (Kraków, November 23, 2012) … 146
Ewa Poloczek: VI National Conference of Library Science Student Research Groups Information for Special Tasks (Katowice, December 5, 2012) …150

REVIEWS AND OPINIONS
Paula Gamus: Audiobooks in Libraries / Aldona Żukowska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 90 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” ; nr 14). – Bibliogr. s. 78-84. – Indeks. – ISBN 978-83-61464-89-1 … 153
Ewelina Makowska: Between Childhood and Adulthood : Youth in the Library. Ed. Anna Maria Krajewska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 192 s. ; 22 cm. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3). – ISBN 978-83-61464-66-2 … 155

EVENTS
Event calendar (edited by Barbara Maria Morawiec) … 158