Spis Treści – Nowa Biblioteka 2013, nr 2

Nowa Biblioteka
2013, nr 2(13)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Marek Deja: Samoarchiwizacja – problem z identyfikacją zjawiska … 7
Barbara Morawiec: Biblioblogosfera, czyli klasyfikacja polskich blogów bibliotecznych … 15
Agnieszka Paszek: Folksonomia jako przykład aktywności użytkowników w sieci … 27
Honorata Zarębska: Orzeczenie sądowe w Polsce. Rys historyczny … 35
Hanna Bias: Katalogi tematyczne dzieł muzycznych … 45
Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak: Bazy danych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na platformie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach … 53
Magdalena Gomułka: O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej … 70

MATERIAŁY
Sylwia Gajownik: Baśniowe serie wydawnicze … 79
Maria Kycler: Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800-1922. Spis bibliograficzny. Część 2 … 99

SPRAWOZDANIA
Anna Marcol: Konferencja Regionalna Cyfrowa szkoła – czyli jaka? (Katowice, 27 listopada 2012 r.) … 126
Barbara Maria Morawiec: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce (Katowice, 28-29 listopada 2012 r.) … 128
Agnieszka Łakomy: Ogólnopolska Konferencja Nowe technologie w bibliotece. E-książki na e-regałach (Opole, 6 marca 2013 r.) … 133
Anna Borowska-Jadłoś: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia – Zarządzanie – Edukacja (Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.) … 136
Izabela Swoboda, Anna Seweryn: VI Edycja Seminarium w cyklu Badania Naukowe Oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne. Zasady i praktyka w 2013 roku (Warszawa, 28 marca 2013 r.) … 141
Marlena Gęborska: Seminarium Dla kogo książka? Cenzura czy wolność czytania (Bielsko-Biała, 4 kwietnia 2013 r.) … 145

RECENZJE I OMÓWIENIA
Agnieszka Bajor: Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 633 s. – ISBN 978-83-7784-197-6 … 150
Ilona Czub: „Przegląd Biblioteczny” : monografia / Zbigniew Gruszka ; Uniwersytet Łódzki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo SBP,
2012. – 291, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 139). – ISBN 978-83-7525-758-8 [UŁ]. – ISBN 978-83-61464-94-5 [SBP] … 155
Barbara Kołodziej: Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej / Zdzisław Gębołyś. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – 534, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336; nr 2923). – ISBN 978-83-226-2035-9 … 158
Agnieszka Łakomy: Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil w Berlinie / Maria Kalczyńska, Jan Wolski. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2011. – 206, [1] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-
7126-281-4. – ISBN 978-83-7511-134-7 … 161

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Barbara Maria Morawiec, Marta Kunicka, Sylwia Gajownik) … 165


New Library
2013, no. 2(13)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION
Marek Deja: Self-Archiving – a Problem with the Identification of This Phenomenon … 7
Barbara Morawiec: Biblioblogosphere As the Classification of Polish Library Blogs … 15
Agnieszka Paszek: Folksonomy As an Example of User Activities on the Internet … 27
Honorata Zarębska: Court Judgements in Poland. The Outline of the History … 35
Hanna Bias: Subject Catalogues of Music Works … 45
Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak: Information and Library Science Databases in the Scientific Information Centre and Academic Library in Katowice … 53
Magdalena Gomułka: What and How Do Silesian Library Users Ask? Analysis of Library Documentation … 70

MATERIALS
Sylwia Gajownik: Fairy Tales Publication Series – Bibliography … 79
Maria Kycler: Sightseeing and Tourist Literature About Silesia in 1800-1922. Bibliographic List. Part 2 … 99

REPORTS
Anna Marcol: Digital school – Namley What? Regional Conference (Katowice, November 27, 2012) … 126
Barbara Maria Morawiec: IV National Scientific Conference Information Management in Science (Katowice, November 28-29, 2012) … 128
Agnieszka Łakomy: National Conference New Technologies in Libraries. E-books on E-shelves (Opole, March 6, 2013) … 133
Anna Borowska-Jadłoś: V National Scientific Conference Information in the Digital World. Technology – Management – Education (Dąbrowa Górnicza, March 7-8, 2013) … 136
Izabela Swoboda, Anna Seweryn: VI Seminar from Scientific Research Series Parametric Evaluation and Bibliometric Analysis. Rules and Practices in 2013 (Warszawa, March 28, 2013) … 141
Marlena Gęborska: For Whom the Book? Censorship or Freedom of Reading Seminar (Bielsko-Biała, April 4, 2013) … 145

REVIEWS AND OPINIONS
Agnieszka Bajor: Culture, History, Book – Collection of Studies. Eds. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 633 s. – ISBN 978-83-7784-197-6 … 150
Ilona Czub: „Przegląd Biblioteczny [Library Review]” : Mongraph / Zbigniew Gruszka ; Uniwersytet Łódzki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Łódź ; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Wydawnictwo SBP, 2012. – 291, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 139). – ISBN 978-83-7525-758-8 [UŁ] ; ISBN 978-83-61464-94-5 [SBP] … 155
Barbara Kołodziej: Libraries of German Minorities in the Second Republic of Poland / Zdzisław Gębołyś. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – 534, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2923). – ISBN 978-83-226-2035-9 … 158
Agnieszka Łakomy: Piotr Mordel – Polish Typographer and Bibliophile in Berlin / Maria Kalczyńska, Jan Wolski. – Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2011. – 206, [1] s. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-7126-281-4. – ISBN 978-83-7511-134-7 … 161

EVENTS
Events calendar (edited by: Barbara Maria Morawiec, Marta Kunicka, Sylwia Gajownik) … 165