Spis Treści – Nowa Biblioteka 2014, nr 1

Nowa Biblioteka
2014, nr 1(14)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Marzena Świgoń: Bariery i ograniczenia w dostępie do wiedzy i informacji – terminologia i klasyfikacja … 7
Karolina Kustra: Library anxiety – czy użytkownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu boją się biblioteki? … 15
Marlena Gęborska: Bariery w procesie planowania – prakseologiczne podstawy zarządzania organizacją … 33
Iwona Blicharska: Gromadzenie zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego – perspektywy i problemy … 59
Zbigniew Gruszka: Problematyka działalności pozaprogramowej studentów na przykładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce w świetle przeprowadzonych badań … 69
Izabela Pyclik: Dostęp do bibliotek i zbiorów bibliotecznych osób niepełnosprawnych na Żywiecczyźnie. Komunikat z badań … 95
Marek Deja: Podcasting i audiodeskrypcja jako forma promocji biblioteki w środowisku osób z niepełnosprawnością wzrokową …105
Magdalena Smyczek: Terapeutyczna rola książki w Lektorze Bernharda Schlinka … 115
Agnieszka Modrok, Marta Romańska: Koncepcja zastosowania Systemu informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu INFOMAT-E w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Komunikat … 127
Maria Kycler: Program Biblioteca Abierta i Centrum Kultury Polskiej w Madrycie jako przykład działań biblioteki publicznej na rzecz społeczności wielokulturowej … 137
Agnieszka Bakalarz: Zagrożenia mikrobiologiczne zbiorów bibliotecznych … 165

MATERIAŁY
Maria Kycler: Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska za lata 1800-1922. Spis bibliograficzny. Część 3 … 171
Joanna Kamińska: Bibliografia zawartości Studiów bibliologicznych za lata 1983-2011 … 191

SPRAWOZDANIA
Barbara Maria Morawiec: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji (Kraków, 23-24 maja 2013 r.) … 213
Ewa Olszowy: Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni XXVIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (Częstochowa, 18 września 2013 r.) … 217
Ilona Czub, Dorota Sochocka: VII Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Kół Naukowych Bibliotekoznawców Czytelnik – Odbiorca – Użytkownik informacji w procesie kształtowania kultury czytelniczeji informacyjnej (Katowice, 5 grudnia 2013 r.) … 223
Barbara Kołodziej: Konferencja Bezpieczeństwo w Bibliotece I (Chorzów, 31 stycznia 2014 r.) … 227

WYDARZENIA
Kalendarium wydarzeń (oprac. Marta Kunicka) … 232


New Library
2014, no. 1(14)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION
Marzena Świgoń: Barriers and Limits in Access to Knowledge and Information – Terminology and Classification … 7
Karolina Kustra: Library Anxiety – Are the Users of the Municipal and Communal Public Jan Kochanowski Library in Zwoleń Afraid of the Library? … 15
Marlena Gęborska: Barriers in the Planning Process – Praxeological Basics of Organization Management … 33
Iwona Blicharska: Acquisitions in the Library of the University of Silesia – Prospects and Problems … 59
Zbigniew Gruszka: Issues of Extra-curricular Activities of Students. A Case Study of Research Groups of Library Science in Poland … 69
Izabela Pyclik: Access of People with Disabilities to the Library and Library Collections in the Żywiec Area. Research Announcement … 95
Marek Deja: Podcasting and Audio Description As a Way of Promoting the Library Among Visually Impaired People … 105
Magdalena Smyczek: Therapeutic Role of the Book in The Reader by Bernhard Schlink … 115
Agnieszka Modrok, Marta Romańska: Idea of Using the Public Information System for People with Vision and Hearing Disabilities INFOMAT-E in the Silesian Library in Katowice. Research Announcement… 127
Maria Kycler: Biblioteca Abierta Programme and the Center of Polish Culture in Madrid As an Example of the Public Library Activities for the Multicultural Community… 137
Agnieszka Bakalarz: Microbiological Threats to Library Collections … 165

MATERIALS
Maria Kycler: Sightseeing and Tourist Literature About Silesia in 1800-1922. Bibliographic List. Part 3 … 171
Joanna Kamińska: Content Bibliography of Studia Bibliologiczne 1983-2011 … 191

REPORTS
Barbara Maria Morawiec: Library in the Educational Space Librarian 2.0 – the Modern and the Traditional (Kraków, May 23-24, 2013) … 213
Ewa Olszowy: Role of the Library in the Assessment of Colleges and Universities. XXVIII Forum of Academic Library Section of SBP in Katowice (Częstochowa, September 18, 2013) … 217
Ilona Czub, Dorota Sochocka: VII National Conference of Students’ Associations Reader – Recipient – Information User in the Process of Shaping Reading and Information Culture (Katowice, December 5, 2013) … 223
Barbara Kołodziej: Safety in the Library I Conference (Chorzów, January 31, 2014) … 227

EVENTS
Events calendar (edited by: Marta Kunicka) … 232