Spis treści – Nowa Biblioteka 2014, nr 2

Nowa Biblioteka
2014, nr 2(15)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I KOMUNIKATY
Kamil Bielas: „W księdze siła” – Rzecz o średniowiecznych kopiarzach … 7
Małgorzata Piecuch: O poczytności Wzywania do pokuty Piotra Skargi … 13
Iwona Rak: O czytelnikach postylli Jakuba Wujka (XVI-XIX w.) … 33
Dorota Sochocka-Olszok: Muchomor, Lis i Żyd – jak Trzecia Rzesza wykorzystywała książki dla najmłodszych do budowania postaw rasistowskich u dzieci … 45
Ewelina Palian-Kobiela: Miłośnicy książki w wybranych powieściach współczesnych … 57
Sylwia Żłobińska: Współczesny stan czytelnictwa w Polsce. Analiza raportów Biblioteki Narodowej … 69
Dagmara Podczasiak: Akcje promujące czytelnictwo w Polsce po 2000 roku. Charakterystyka wybranych inicjatyw … 85
Agnieszka Maroń: A może konkurs? Nienowy sposób promocji czytelnictwa w nowym wydaniu … 97
Sylwia Borowik: Nieczytające dziecko – jak temu zapobiec? … 109
Maria Bisztyga, Irena Śliwa: Nowe oblicza czytelni. Formy oddziaływania na czytelnika podjęte przez Czytelnię Centralną MBP Tychy w latach 2009-2013 … 119
Agnieszka Paszek: Dokąd zmierza młody czytelnik?… 133
Ewa Olszowy: Strona WWW jako element systemu informacji o usługach dla czytelników na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach … 145

SPRAWOZDANIA
Anna Seweryn: Indeksowanie treści – repozytoria cyfrowe (Warszawa, 27 marca 2014 r.) … 159
Izabela Kochańczyk: X Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego Biblioteka bliżej czytelnika (Częstochowa, 27 marca 2014 r.) … 164
Ewa Olszowy: I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować? (Opole, 4 kwietnia 2014 r.) … 167
Jagoda Szostak: XXX Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach – Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, czyli jak poszerzać perspektywy indywidualnego rozwoju (Katowice, 14 kwietnia 2014 r.) … 172
Anna Bogdańska: Konferencja Nowoczesne technologie w edytorstwie (Katowice, 8 maja 2014 r.) … 175
Beata Żołędowska-Król: VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie (Gdańsk, 15-16 maja 2014 r.) … 179
Agnieszka Łakomy: Seminarium E-booki w bibliotece (Warszawa, 16 maja 2014 r.) … 183
Gabriela Łącka: XXXI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach Bibliotekarze w służbie człowieka i książki (Katowice, 17 maja 2014 r.) … 185
Marlena Gęborska: Spotkanie autorskie z Profesor Krystyną Heską-Kwaśniewicz (Katowice, 19 maja 2014 r.) … 189

RECENZJE I OMÓWIENIA
Agnieszka Bangrowska: Konserwacja papieru : zagadnienia chemiczne / Władysław Sobucki. – Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : Biblioteka Narodowa, 2013. – 215, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. – ISBN 978-83-7009-747-9 … 192
Tadeusz Maciąg: Chromatografia w badaniu książki zabytkowej / Agnieszka Bakalarz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 78, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3093). – ISBN 978-83-226-2227-8 … 194


New Library
2014, no. 2(15)

TABLE OF CONTENTS

ARTICLES AND COMMUNICATION
Kamil Bielas: „Force of the Book” – A Thing of Mediaeval Copyists … 7
Małgorzata Piecuch: About the Reading Popularity of Calling for Penance by Piotr Skarga … 13
Iwona Rak: Readers of Postylla by Jakub Wujek (XVI-XIX)… 33
Dorota Sochocka-Olszok: Toadstool, Fox and Jew – How the Third Reich Used Books for the Youngest Readers to Build Racist Attitudes in Children … 45
Ewelina Palian-Kobiela: Book Lovers in Selected Contemporary Novels … 57
Sylwia Żłobońska: Contemporary State of Reading in Poland. Analysis of the Reports Issued by the National Library … 69
Dagmara Podczasiak: Reading Promotion Campaigns in Poland after the Year 2000. Description of Selected Initiatives … 85
Agnieszka Maroń: What About a Contest? An Old Way of Reading Promotion in a New Form … 97
Sylwia Borowik: Child that Doesn’t Read – How to Prevent It? … 109
Maria Bisztyga, Irena Śliwa: New Faces of the Reading Room. Forms of Impact on the Readers Introduced by the Central Reading Room of the Municipal Public Library in Tychy in the Years 2009-2013 … 119
Agnieszka Paszek: Where Is the Young Reader Going?… 133
Ewa Olszowy: Website as a Part of the Information System Providing Services to Readers. A case study of the Theological Library of the University of Silesia in Katowice … 145

REPORTS
Anna Seweryn: Indexing of the Contents – Digital Repositories (Warsaw, March 27, 2014) … 159
Izabela Kochańczyk: X Forum of Librarians in the Silesia Province: Library Nearer the Reader (Częstochowa, March 27, 2014) … 164
Ewa Olszowy: First International Conference of Puls Uczelni: How to Write Research Papers? Where to Publish? (Opole, April 4, 2014) … 167
Jagoda Szostak: XXX Forum of Academic Libraries Section of the Polish Librarians Association In Katowice: Lifelong Learning of Librarians Or How to Expand the Perspectives of Individual Development (Katowice, April 14, 2014) … 172
Anna Bogdańska: New Technologies in Editing Conference (Katowice, May 8, 2014) … 175
Beata Żołędowska-Król: VIII Baltic Conference Library Management and Organization: Reading In the Age of Digital Information. Development, Barriers, Technologies. (Gdańsk, May 15-16, 2014) … 179
Agnieszka Łakomy: E-books In the Library Seminar … 183
Gabriela Łącka: XXXI Forum of Academic Libraries Section of the Polish Librarians Association In Katowice: Librarians In the Service of a Human and Books (Katowice, May 17, 2014) … 185
Marlena Gęborska: Meet the Author Session with Professor Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Katowice, May 19, 2014) … 189

REVIEWS AND OPINIONS
Agnieszka Bangrowska: Paper conservation. Chemical issues. / Władysław Sobucki. – Warszawa : Ministry of Culture and National Heritage : National Library, 2013. – 215, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. – ISBN 978-83-7009-747-9 … 192
Tadeusz Maciąg: Chromatography in the Study of Antique Books Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 78, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3093). – ISBN 978-83-226-2227-8 … 194