Bibliografie – linki

[/expand]
[expand title=”Bibliografie czasopism (spisy i bibliografie zawartości czasopism)”]1. Artykuły z czasopism polskich 1996-2004.
2. Artykuły z czasopism polskich 2005-.
3. Artykuły z gazet i tygodników polskich 1996-2004.
4. Bibliografia czasopism archeologicznych.
5. Bibliografia czasopism okresu międzywojennego (zajmujących się literaturą i kulturą ukraińską).
6. Bibliografia elektronicznych, angielskojęzycznych wydawnictw periodycznych umieszczonych na serwerze Europa (stan na styczeń 2004 r.). Opracowała Anna Ogonowska.
7. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1958-1975.
8. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1976-1980.
9. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1985-1989.
10. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 1996-1999.
11. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 2000.
12. Bibliografia zawartości czasopism XIX w. (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).
13. Bibliografia zawartości czasopism z zakresu medycyny pracy od roku 2000.
14. Polska Biblioteka Wirtualna Nauki. Kolekcja Matematyczna.
15. Czasopisma harcerskie w zbiorach Muzeum Harcerskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem.
16. Czasopisma polskie (pierwsze numery nowych tytułów), lata 1985-2000.
17. Czasopisma polskie (pierwsze numery nowych tytułów), 2001-.
18. Czasopisma polskie podziemne (1976-1990).
19. Czasopisma skautowe i harcerskie od 1911 roku.
20. EIDOS – pismo filozoficzne Towarzystwa Miłośników Filozofii przy Uniwersytecie Szczecińskim.
21. Gawarecki Wiktor: Lista polskich czasopism elektronicznych oraz elektronicznych odpowiedników periodyków drukowanych.
22. Gawarecki Wiktor: Tajemnicze czasopisma….
23. GOFIN : wydawnictwo podatkowe. Czasopisma on-line.
24. IndexCopernicus Journals Master.
25. Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie. Czasopisma.
26. Katalog Czasopism Kulturalnych.
27. Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne. Oprac. Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski.
28. Polskie czasopisma naukowe i popularno-naukowe: wykaz tytułów i adresy wydawców pism z zakresu botaniki, ekologii, leśnictwa, rolnictwa, hydrobiologii i nauk pokrewnych.
29. TEBERIA: portal górniczy. Czasopisma.
30. Tychek Waldemar: Czasopisma poświęcone problematyce integracji europejskiej (bibliografia wyborowa wydawnictw ciągłych wydanych w języku polskim).
31. WebEc. List of Economics Journals.
32. Zawartość czasopisma „Psychoonkologia” za lata 2002-2005.[/expand]
[expand title=”Bibliografie z zakresu automatyki, elektroniki, informatyki, robotyki i inżynierii”]1. American Society of Civil Engineers (ASCE) Journals.
2. American Society of Civil Engineers (ASCE) Research Library.
3. Architektura i sztuka Krakowa – bibliografia zawartości wybranych czasopism.
4. American Society of Civil Engineers (ASCE) Civil Engineering Database.
5. Energy Citations Database.
6. IEEE Xplore by Institute of Electrical and Electronics Engineers.
7. Biblioteka Politechniki Krakowskiej. Konferencje Krynickie – Referaty.
8. National Institute of Standards and Technology. Scientific and Technical Databases.
9. Office of Scientific & Technical Information. Journal Sources.
10. Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Baza danych SAWIOS.
11. The Collection of Computer Science Bibliographies.[/expand]
[expand title=”Bibliografie z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, filmoznawstwa”]
1. Bibliografia BARA – Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939).
2. Bibliografia czasopism okresu międzywojennego (zajmujących się literaturą i kulturą ukraińską).
3. Bibliografia tłumaczeń z literatury czeskiej i słowackiej wydanych po 1995 r.
4. BL Online – The bibliographical database of linguistics.
5. Film w prasie polskiej.
6. Frazeologia.pl – Bibliografia dotycząca frazeologii (językoznawstwa) i słowników (leksykografii).
7. Katalog Czasopism Kulturalnych.
8. Polska Bibliografia Literacka. Polska Literatura Humanistyczna ARTON.
9. Tytuły literatury pięknej polskiej i obcej tłumaczonej na język polski. [/expand]
[expand title=”Bibliografie z zakresu nauk ekonomicznych”]
1. Baza Nobliści (wykaz prac autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również opisy bibliograficzne publikacji im poświęconych).
2. Bibliografia wybranych polskich publikacji (książki, artykuły) o Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
3. Bibliografia wybranych polskich publikacji o BŚ (Banku Światowym).LINK NIEAKTUALNY
4. Current Index to Statistics.
5. Econometrics.
6. Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie (dostęp do bibliograficznych baz danych z zakresu ekonomii).
7. GOFIN: wydawnictwo podatkowe. Spisy treści czasopism.
8. Monetary Economics.
9. Social Science Resaerch Network. eLibrary Database.
10. World Trade Organization. Bibliography database. [/expand]
[expand title=”Bibliografie z zakresu bibliologii i bibliografii”]
1. The Davies Project at Princeton University – ALB1986. American Libraries before 1876.
2. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
3. Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej CYTBIN.
4. Electronic Sources of Information and Bibliography.
5. International Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries.
6. Internet Library for Librarians.
7. Klinika papieru Biblioteki Jagiellońskiej.
8. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) i Teacher Reference Center (TRC) EBSCO.
9. Library Technology Guides.
10. National Union Catalog of Manuscript Collections by Library of Congress.
11. Polska Bibliografia Bibliologiczna.
12. Retrospektywna bibliografia prac pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 1956-2004. [/expand]
[expand title=”Bibliografie przekładów”]
1. Apokryfy Nowego Testamentu. Bibliografia przekładów na język polski.
2. Apokryfy Starego Testamentu. Bibliografia przekładów na język polski.
3. Bibliografia polskich przekładów tekstów patrystycznych.
4. Bibliografia przekładów prac Carla Gustawa Junga na język polski.
5. Bibliografia przekładów prac Ludwiga Wittgensteina na język polski.
6. Bibliografia przekładów prac Mircei Eliadego na język polski.
7. Bibliografia przekładów prac Sigmunda Freuda na język polski.
8. Bibliografia przekładów prac Willarda van Orman Quine’a na język polski.
9. Bibliografia tłumaczeń średniowiecznych tekstów filozoficznych na język polski.
10. Bibliografia tłumaczeń z literatury czeskiej i słowackiej wydanych po 1995 r.
11. Index Translationum.
12. Tytuły literatury pięknej polskiej i obcej tłumaczonej na język polski. [/expand]
[expand title=”Zestawienia bibliograficzne opracowywane przez biblioteki pedagogiczne i szkolne”]
1. Bibliografie tematyczne Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
2. EKOLOGIA i ochrona środowiska – zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowały: Urszula Brych, Anna Grudzień, Joanna Rosek (Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Garwolinie).
3. Innowacje pedagogiczne – zestawienie bibliograficzne w wyborze (Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu).
4. Publikacje nauczycieli z rejonu oddziaływania Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim. Zestawienie bibliograficzne za I półrocze 2005 r.
5. Rodzice w szkole -zestawienie bibliograficzne w wyborze (lata 2000-2006) (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).
6. Tematyczne zestawienia bibliograficzne (Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim).
7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowała: Jadwiga Dembowicz (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia Busko – Zdrój).
8. Wybrane tematyczne zestawienia bibliograficzne literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie.
9. Wykaz opublikowanych na naszej (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu) stronie WWW zestawień bibliograficznych od maja 2002 r.
10. Zestawienia bibliograficzne (Biblioteka Pedagogiczna w Lubsku).
11. Zestawienia bibliograficzne (Biblioteka Pedagogiczna w Pionkach. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu).
12. Zestawienia bibliograficzne (Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze. Filia w Gubinie).
13. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku).
14. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu).
15. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu).
16. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. Filia w Raciborzu).
17. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku).
18. Zestawienia bibliograficzne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie).
19. Zestawienia bibliograficzne (Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie).
20. Zestawienia bibliograficzne. Biblioteka Pedagogiczna. Serwis Informacyjny.
21. Zestawienia bibliograficzne. Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku.
22. Zestawienia bibliograficzne. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Bytomiu.
23. Zestawienia bibliograficzne. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział w Rybniku. Biblioteki Szkolne i Pedagogiczne w Rybniku i okolicach.
24. Zestawienia bibliograficzne (wybór literatury). Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie.
25. Zestawienia bibliograficzne Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
26. Zestawienia bibliograficzne Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.
27. Zestawienia bibliograficzne Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach (dostępnych w Wydziale Informacji).
28. Zestawienia bibliograficzne Biblioteki Szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie.
29. Zestawienia bibliograficzne dostępne w Wydziale Informacji (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi). http://www.pbw.lodz.pl/zestawienia_bibliograficzne.htm
30. Zestawienia bibliograficzne opracowane przez PBP (Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną) w Koninie.
31. Zestawienia bibliograficzne Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu. [/expand]
[expand title=”Bibliografie zespołów osobowych”]
1. Baza BIBLIO (opublikowany dorobek naukowy pracowników Politechniki Opolskiej).
2. Baza danych publikacji naukowych pracowników (Akademia Medyczna w Lublinie).
3. Baza publikacji pracowników (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 2006).
4. Baza publikacji pracowników naukowych (Uniwersytetu w Białymstoku za lata 1991-2006).
5. Baza zawierająca dorobek naukowy pracowników Politechniki Świętokrzyskiej.
6. Baza ZMECH, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
7. Bibliografia Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
8. Bibliografia Dorobku Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
9. Bibliografia dorobku naukowego pracowników CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) od 1992 r.
10. Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS w Lublinie.
11. Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od roku 1999 (do 30.09.2001 Filia Politechniki Łódzkiej).
12. Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej lata 1969-1998 (od 1.10.2001 Akademia Techniczno-Humanistyczna).
13. Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej 1990-2003.
14. Bibliografia Dorobku Piśmienniczego Pracowników Politechniki Łódzkiej od 2004.
15. Bibliografia prac pracowników Politechniki Warszawskiej.
16. Bibliografia pracowników IAE (Instytutu Archeologii i Etnologii) PAN.
17. Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (od 1985 r. do 1992 r.).
18. Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Łódzkiego (od 1993 r.).
19. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
20. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
21. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Medycznej w Białymstoku.
22. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Gdańsku.
23. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Warszawie.
24. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej we Wrocławiu.
25. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Obrony Narodowej.
26. Bibliografia publikacji pracowników Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
27. Bibliografia publikacji pracowników ATR (Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy) (od 1996 r.).
28. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku 1970-1999.
29. Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku od r. 2000.
30. Bibliografia Publikacji Pracowników Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
31. Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum UJ od 1997.
32. Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy 1995 r.
33. Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy od 1996 r.
34. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy.
35. Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
36. Bibliografia publikacji pracowników PK (Politechniki Krakowskiej) od 1991 r.
37. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Częstochowskiej.
38. Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej BIBLIO.
39. Bibliografia Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (d. ŚAM) od 1998.
40. Bibliografia Publikacji Pracowników Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 1990-97.
41. Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
42. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
43. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.
44. Bibliografia Publikacji Pracowników WIM (Wojskowego Instytutu Medycznego) w Warszawie.
45. Bibliografia publikacji pracowników WSP w Częstochowie (1994-).
46. Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.
47. Bibliografia publikacji UM w Poznaniu.
48. Bibliografia Uniwersytetu Warszawskiego.
49. Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej „Publikacje od 1999”.
50. Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej „Publikacje od 1999 – dla pracowników”.
51. Dorobek naukowy pracowników WSAP (Wyższej Szkoły Administracji Publicznej) (zatrudnionych również w uczelni państwowej) lata 2000-2002. NIE UDAŁO SIĘ ODNALEŹĆ LINKU
52. Katalog Prac Naukowo-Badawczych Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
53. Katalog publikacji pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.
54. Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Handlowej, Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od roku 1926.
55. Publikacje pracowników (Instytutu Łączności).
56. Publikacje pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
57. Publikacje Pracowników AWF w Poznaniu.
58. Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego 1974–2005.
59. Publikacje pracowników Politechniki Lubelskiej.
60. Publikacje pracowników WSP w latach 1996–2000 (Uniwersytet Zielonogórski).
61. SKEP – System Komputerowej Ewidencji Publikacji (Uniwersytet Zielonogórski) (2001-2009).
62. Retrospektywna bibliografia prac pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 1956 – 2004.
63. Spis publikacji pracowników IGHZ (Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt) PAN. [/expand]
[expand title=”Bibliografie terytorialne, lokalne i krajoznawcze”]
 1. FIDKAR. Multiwyszykiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych. (od tego momentu alfabetyczny układ)
2. Bibliografia (historii Sierpca i ziemi sierpeckiej).
3. Bibliografia (Opoczna).
4. Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego: Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej: Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 1999-2000, Bielsko – Biała, 2005 pod red. Teresy Dziemińskiej, Bielsko-Biała 2005.
5. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej: Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 2001-2002, Bielsko – Biała, 2006 pod red. Teresy Dziemińskiej, Bielsko-Biała 2005.
6. Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej: Bibliografia Bielska-Białej i powiatu bielskiego za lata 2003-2004, Bielsko – Biała, 2005 pod red. Teresy Dziemińskiej, Bielsko-Biała 2007.
7. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2006, styczeń – marzec.
8. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2006, kwiecień – czerwiec.
9. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2006, lipiec – wrzesień.
10. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2006, październik – grudzień.
11. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2007, styczeń – marzec.
12. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2007, kwiecień – czerwiec.
13. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2007, lipiec – wrzesień.
14. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2007, październik – grudzień.
15. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2007, styczeń – marzec.
16. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2008, kwiecień – czerwiec.
17. Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego, 2008, lipiec – wrzesień.
18. Bibliografia dokumentów dotyczących Marek i okolicy zgromadzonych w bibliotekach szkół mareckich: (stan na 31 grudnia 2005 roku) Opracowały: Anna Chojecka, Elżbieta Jałosińska, Dorota Józwik, Małgorzata Małkiewicz, Urszula Paszkiewicz, Izabela Piłat, Krystyna Rakowicz, Katarzyna Chilińska-Smoleń.
19. Bibliografia Helu i rejonu Zatoki.
20. Bibliografia Kampinoskiego Parku Narodowego.
21. Bibliografia Mazowsza.
22. Bibliografia miasta Biała Podlaska za lata 1918-1975 Urszula Szafrańska- Daniluk. Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa, Lublin 1999.
23. Bibliografia miasta Łuków.
24. Bibliografia PKWŁ (Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich).
25. Aleph Książnica Pomorska.
26. Bibliografia Pomorza Zachodniego 1977.
27. Bibliografia Pomorza Zachodniego 1978.
28. Bibliografia Pomorza Zachodniego 1979.
29. Bibliografia Pomorza Zachodniego 1991.
30. Bibliografia Powiatu Kolbuszowskiego.
31. Bibliografia Powiatu Olkuskiego.
32. Bibliografia regionalna (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie).
33. Bibliografia Regionalna 1999 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach).
34. Bibliografia Regionalna 2001 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach).
35. Bibliografia Regionalna 2002 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach).
36. Bibliografia Regionalna 2003 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach).
37. Bibliografia regionalna Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.
38. Bibliografia Regionalna Wielkopolski.
39. Bibliografia Rzeszowszczyzny.
40. Bibliografia Śląska 1985, Teresa Bątkiewicz, Biblioteka Śląska, Katowice, 1998.
41. Bibliografia Śląska 1986 Teresa Bątkiewicz, Biblioteka Śląska, Katowice, 2002.
42. Bibliografia Śląska 1987 Opracował: Zespół, Biblioteka Śląska, Katowice, 2002.
43. Bibliografia Śląska 1988 Teresa Bątkiewicz, Agnieszka Magiera, Biblioteka Śląska, Katowice, 2005.
44. Bibliografia Warmii i Mazur 2001-2004, baza nuty.
45. Bibliografia Warmii i Mazur 2005-2006.
46. Bibliografia Warmii i Mazur 2007- 2008.
47. Bibliografia Warszawy – Jarosław Zieliński.
48. Bibliografia woj. Sieradzkiego 1975-1998.
49. Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego za lata 1986-1989.
50. Bibliografia Regionalna: Bibliografia Rzeszowszczyzny; Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego; Bibliografia powiatu rzeszowskiego.
51. Bibliografia województwa mazowieckiego. Cz. 1-2.
52. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 1999-2002.
53. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2003-2004.
54. Bibliografia województwa podlaskiego za lata 2005-2006.
55. Bibliografia województwa podlaskiego od 2007.
56. Bibliografia Województwa Śląskiego 2000 Wojciech Janota, Biblioteka Śląska, Katowice, 2004.
57. Bibliografia zachodniego Mazowsza 1800-1998.
58. Bibliografia Zawartości Czasopism Regionalnych (baza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, biblioteka cyfrowa biblioteki w Radomiu).
59. Brodnica. Bibliografia miasta i powiatu za lata 1999-2005. Ewa Wałdowska.
60. Chorzów MBP (Miejska Biblioteka Publiczna) – bibliografia regionalna.
61. Głogów. Polska literatura historyczna. Materiały do bibliografii Ziemi Głogowskiej Janusz Chutkowski, Marek Robert Górniak, Towarzystwo Miłośników Głogowa, wyd.3 popr i uzup., Głogów 1995.
62. Gmina i miasto Bodzentyn w publikacjach. Zestawienie bibliograficzne. Opracowanie: Beata Piotrowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (Dział Informacyjno-Bibliograficzny), Kielce 2002.
63. Gmina Raków w publikacjach. Zestawienie bibliograficzne. Opracowanie: Elżbieta Durlik, Marta Madej. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (Dział Informacyjno-Bibliograficzny), Kielce 1999.
64. Gmina Wiślica w publikacjach. Zestawienie bibliograficzne. Opracowanie: Ewa Gwiaździńska, Anna Porębska. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (Dział Informacyjno-Bibliograficzny), Kielce 1998.
65. Łódzka Bibliografia Regionalna.
66. Materiały do polsko- i kaszubskojęzycznej bibliografii kaszubskiej, oprac. Marek Kwidziński.
67. Publikacje o powiecie wołomińskim i jego historii.
68. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Baza: Region 1999 do 2004 (materiały dot. Płocka i regionu płockiego).
69. Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego. Baza: Region po 2005 (materiały dotyczące Płocka i regionu płockiego).
70. Regionalia 1999-2006 (Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela).
71. Regionalia od 2007 r. (Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela).
72. Regionalia – baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano od 1993-2001 r.
73. Regionalia2 – baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano w latach 2002-2003.
74. Suwalszczyzna. Kraina piękna jak baśń (bibliografia w wyborze). Opracowała: Barbara Misiewicz. Gimnazjum nr 6 w Suwałkach. Biblioteka Szkolna. Suwałki 2006.
75. System Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego. [/expand]